Please select your question category

Descripció del servei de menjador

 • El menjador escolar és un servei que ofereix una solució a les famílies durant la franja del migdia.
 • La gestió del servei la porta a terme l’AMPA del centre, la qual té subcontractada una empresa externa, per realitzar el servei. El servei l’ofereix Ecoarrels S.L.
 • El centre compta amb cuina pròpia.
 • Canals de contacte:
  • Telèfon mòbil de la coordinadora (Mercè): 611 68 38 03. L'horari d'atenció és de 10:00h a 10:30h. Fora d’aquest horari podeu contactar en el mateix telèfon via WhatsApp.
  • Mail directe de la coordinadora: joanotalisanda@ecoarrels.cat
 • Horaris del Servei :
  • Inici: el mateix dia que comença el curs.
  • Horari: de 12.30h a 15.00h
  • Horaris els dies de jornada intensiva: de 13:00 a 15:30 h.
 • Preus:
  • Usuaris fixos
   • A les famílies que fan ús del servei de menjador 3 o més dies a la setmana, sempre els mateixos, se’ls hi aplicarà el preu de fix.
   • El preu establert és de 6,87 €/dia per infant.
  • Usuaris esporàdics
   • Es considera alumne esporàdic aquell que fa ús del servei 1 o 2 dies a la setmana, tant si són els mateixos com variables.
   • El preu establert és de 7,19 €/dia per infant.
   • L’assistència d’1 o 2 dies a la setmana, sempre els mateixos, tindrà consideració d’esporàdic fix.
   • Per l’assistència d’esporàdics variables, cal avisar a la coordinadora que necessitareu el servei abans de les 9:30 h , a través del WhatsApp del telèfon 611 68 38 03 o al mail joanotalisanda@ecoarrels.cat.
 • El dia de no assistència al servei de menjador es retornarà el 100% de l’import sempre que s’informi la coordinadora abans de les 9:30 h. En cas de no avisar no es procedirà a abonar cap import. L’avís es pot fer via mail o WhatsApp de la coordinadora.
 • Els abonaments que es generin en el mes de juny seran compensats en la facturació de setembre del següent curs, llevat de les famílies que no continuïn en el centre educatiu.
 • No es pot fer ús del menjador amb quotes pendents de pagament de cursos o mesos anteriors.

NOTA: En les comunicacions amb Ecoarrels per al normal funcionament del servei (canvis d’assistència, en dades de facturació, confirmació esporàdics...) no cal posar en còpia a l’AMPA.

 

Inscripcions:

 • És imprescindible omplir el formulari d’inscripció al menjador per a fer ús del servei, tant si es farà ús del servei de forma fixa, esporàdica o si tenen beca.
 • Als infants amb beca atorgada se’ls hi aplicaran les condicions una vegada aportin document oficial d’atorgament a la coordinadora, o quan Ecoarrels disposi de confirmació per part de l’ens administratiu responsable. Fins aleshores s’aplicaran  les tarifes de fix o esporàdic segons les seves necessitats d’ús del servei. Una vegada atorgada la beca es faran les modificacions i/o devolucions que corresponguin.
 • Per donar-se d’alta al servei de menjador serà necessari omplir el full d’inscripció a través de l’àrea privada de la nostra pàgina web:  
 • En cas de consideracions alimentàries especials (al·lèrgies, intoleràncies o similar) s'haurà d’indicar al formulari i caldrà adjuntar informe mèdic abans del termini d’un mes d’haver iniciat l’ús del servei a joanotalisanda@ecoarrels.cat . En cas de superar aquest termini i no haver  aportat el document facultatiu es donarà dieta normal.
 • Per a aquelles famílies d’usuaris que necessiten facturacions per separat o que tenen necessitats diferents d’ús, segons les setmanes que estan amb un familiar o altre (cas de famílies separades) cal que facin dues inscripcions. El nom de l’usuari serà el mateix però les dades de la família seran diferents. Només s’aportaran informacions de facturació o assistència en mails que estiguin donats d’alta en la fitxa d’inscripció.
 • Cada curs escolar caldrà omplir la inscripció.

Formes de pagament:

 • El pagament, tant pels esporàdics fixos com variables, es farà mitjançant gir bancari a final de mes (entre el dia 1 i 15 del mes següent de la data d’emissió de la factura).
 • Els pagaments per a usuaris fixos es faran per avançat, mitjançat gir bancari entre els dies 1 i 15 de cada mes.
 • La devolució del rebut genera un recàrrec de 7€ en concepte de despeses bancàries, el rebut impagat més les despeses s’hauran d’abonar per transferència.
 • Ecoarrels es reserva el dret de modificar la forma de pagament de rebut bancari a transferència, si hi ha devolucions bancàries reiterades.
 • Els pagaments per transferència, s’hauran d’abonar en un termini màxim de 10 dies des de la data d´emissió de la factura. Passat aquest termini, si Ecoarrels no ha rebut la transferència i la família no ha aportat justificant del pagament NO es podrà fer ús del servei.
 • L’impagament d’un rebut suposarà la baixa temporal, fins a la liquidació del deute.
 • Per impagats o esporàdics variables:
  • BBVA ES21 0182 4170 0201 0151 3555
  • Esporàdics variables: Indicar nom alumne, curs
  • Impagaments: indicar nom alumne, curs i factura de referència
  • Enviar justificant a joanotalisanda@ecoarrels.cat
 • En cas de vaga, l’empresa oferirà serveis mínims i, si l’alumne no hi assisteix, se li donarà el mateix tractament que una falta d’assistència. L’empresa no garanteix que en cas de vaga se serveixi el menú establert.
 • En cas de no oferir-se servei per aturada general, l’import total del servei serà descomptat a la factura del mes següent.
 • Els dies que els alumnes estan de colònies no es cobrarà el servei per avançat o es retornarà el 100% del menú a la factura del mes següent.

 

 • L’horari d’atenció de la coordinadora (Mercè) és de 10:00 a 10:30. El número de telèfon per dubtes o imprevistos és  611 68 38 03. Fora d’aquest horari podeu contactar en el mateix telèfon via WhatsApp o en el mail joanotalisanda@ecoarrels.cat
 • L’alumnat que fa ús del servei ha de respectar la normativa.
 • Cap alumne pot marxar del menjador sense justificació i notificació prèvia.
 • Les famílies de l’alumnat d’EI3 rebran un informe diari referent a l’àpat durant el primer trimestre del curs. Dues vegades al curs (febrer i juny) es farà un informe d’hàbits i comportament per escrit, tant per alumnes d’infantil com de primària.
 • Les famílies intentaran adequar l’horari d’administració de medicaments fora d’hores de menjador. En cas de que no sigui possible, caldrà omplir el formulari que es troba a l’apartat documentació de l’àrea privada aportant la prescripció del metge. Per a poder administrar medicaments s’haurà de:
  • Complimentar el document que hi ha a la pàgina web.
  • Aportar la recepta mèdica en el moment d’omplir el formulari o entregar el document a la coordinadora.
  • Portar el medicament amb nom de l’alumne i dosi a prendre.
 • A les famílies amb ajuts econòmics pel menjador, se’ls hi aplicaran les condicions una vegada aportin document oficial d’atorgament a la coordinadora o Ecoarrels disposi de confirmació per part de l’ens administratiu responsable. Fins aleshores es facturarà segons les tarifes de fix o esporàdic en funció de les seves necessitats d’ús del servei.
 • En el cas de necessitar servei de pícnic pels dies que els infants van d’excursió, s’haurà de demanar amb un mínim de 48h d’antelació al telèfon de la coordinadora o al correu electrònic  joanotalisanda@ecoarrels.cat. En el cas de no fer-se així (48 h d’antelació), no se servirà menú pícnic. Una vegada confirmat el pícnic, aquest no podrà ser anul·lat, llevat que el centre educatiu anul·li la sortida.
 • Aquest servei s'oferirà a tot l’alumnat, ja tinguin consideració de fixes o esporàdics.
 • ALUMNES D'EI3
  • A l’inici de curs es farà una reunió informativa telemàtica per a les famílies de l’alumnat d'EI3, per tal d'explicar el funcionament del menjador. S’avisarà a les famílies mitjançant una circular.
  • El grup d'EI3 ha de portar pitet. El pitet cal que sigui gran i que estigui marcat amb el nom, cognoms i curs corresponent. Els pitets han de ser sense betes, dels que es posen pel cap. Cada dilluns cal fer arribar els pitets necessaris per tota la setmana i seran retornats a la família en cada ús.
  • Els alumnes d'EI3 que tenen per costum fer migdiada també cal que portin una tovallola amb el nom, per estendre-la a les hamaques que s'utilitzen per dormir. Per facilitar l’autonomia dels nens/es a l’hora de la migdiada cal que aquests portin calçat amb veta adherent (velcros).
  • Si voleu que es faci migdiada, s’haurà d’indicar al full d’inscripció en l’apartat observacions. La migdiada es durà a terme sempre que el grup ho permeti.
 • ALUMNES D’EI4 i EI5
  • El grup d’infantil dels cursos d’EI4 i EI5 poden també portar pitet. Aquest pitet cal que sigui gran i que estigui marcat amb el nom i cognom i el curs corresponent. Els pitets han de ser sense betes, dels que es posen pel cap. Cada dilluns cal fer arribar els pitets necessaris per tota la setmana i seran retornats a la família en cada ús.
 • Per a les incidències i modificacions relacionades amb el menjador (confirmar o no assistència, sol·licitar menú de dieta, canvis en els dies habituals …), cal ho comuniqueu en els canals habilitats abans de les 10:00 h.
 • Canals de contacte:
  • Telèfon mòbil de la coordinadora (Mercè): 611 68 38 03. L'horari d'atenció és de 10:00h a 10:30h. Fora d’aquest horari podeu contactar en el mateix telèfon via WhatsApp.
  • Mail directe de la coordinadora: joanotalisanda@ecoarrels.cat

NOTA: En les comunicacions amb Ecoarrels per al normal funcionament del servei (canvis d’assistència, en dades de facturació, confirmació esporàdics...) no cal posar en còpia a l’AMPA.

Al següent link trobareu els menús que es serveixen al menjador.

 • Cal comprovar si les factures enviades a través de correu electrònic s’emmagatzemen com a correu brossa. En cas de no rebre-la contactar amb facturacio@ecoarrels.cat

NOTA: En les comunicacions amb Ecoarrels per al normal funcionament del servei (canvis d’assistència, en dades de facturació, confirmació esporàdics...) no cal posar en còpia a l’AMPA.

Curs 2024-2025

Data d'inici: 16 de setembre del 2024

Data de fi: 31 de maig (Pendent confirmació)

Característiques

 • Les activitats són gestionades per l’AMPA i prestades per les diferents empreses proveïdores: Club Gimnàstic Castellarnau, l’Escola d’Idiomes FIAC, Codelearn, Club Natació Sabadell, Escola de Dansa La Nau i Lleure Artístic, El Kau, La Fita, i Karate Sabadell Kyokushin.
 • L'AMPA col·labora amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental participant en les activitats que organitza.
 • Per a poder dur a terme les activitats amb una qualitat i un funcionament correcte, hi haurà un mínim i un màxim de nens per activitat
 • Si una vegada finalitzades les inscripcions no s'assolissin o es superessin els mínims/màxims d'inscrits establerts, la vocalia corresponent intentarà cercar les solucions més factibles, donant prioritat a la continuïtat de l’activitat (als nens/nenes que ja feien l'activitat l'any anterior)
 • No és convenient efectuar canvis d'activitats i no es retornaran les quotes abonades una vegada iniciades.
 • Tots els equipaments aniran a càrrec de les famílies

Com funcionen les activitats extraescolars?

 • S’inicien el mes d'octubre de 2023 i acaben al juny, abans del començament de la jornada intensiva escolar.
 • De 16:30h, que acaba l’activitat lectiva de l’escola, a 17:00h, que comencen les activitats, els monitors estan amb els alumnes perquè puguin berenar el que porten de casa abans de començar l’activitat.

Activitats organitzades pel Consell Esportiu del Vallès

 • El Consell Esportiu del Vallès Occidental organitza activitats i trobades (competitives o no competitives) per a les extraescolars de: Poliesportiu (P5), Iniciació a l’esport (1r-2n), Futbol-Bàsquet (1r-2n), Futbol (3r-6è),  Bàsquet (3r-6è), Rítmica (de 1r a 6è) i Escacs (1r-6è).
 • Qui vulgui participar en les activitats i trobades s’haurà de comprometre prèviament.
 • Per realitzar aquestes activitats els nens i nenes els hem d’inscriure al Consell Esportiu i això té un cost econòmic. L’AMPA subvenciona una part per infant i les famílies han d’assumir la resta.
 • Aquest cobrament es farà en el primer cobrament de l’activitat d’extraescolars.
 • Els monitors respectius assistiran a cada una d'aquestes trobades i es faran càrrec dels infants durant les activitats. No s’encarregaran de portar-los fins el lloc de l’activitat i una vegada finalitzada, els pares es faran responsables dels seus fills i filles.

 

 

 

 

Per a facilitar el correcte funcionament de les activitats extraescolars és convenient avisar en aquells casos en que l’alumne/a, per el motiu que sigui, no pugui assistir a l’activitat extraescolar.

Per a facilitar al màxim aquesta comunicació, us facilitem les dades de contacte per a cada activitat:

 • Menjador: mireu a l'apartat MENJADOR--> Canvis relacionats amb el menjador
 • Natació al CNS: cvilchez@nataciosabadell.cat (abans de les 15h)
 • El Kau: info@elkau.es / Telèfon: 93 43207 37 / 689 314 957
 • Extraescolars i esports (Club Gimnàstic Castellarnau): S’ha de posar una nota al/la mestre/a perquè el tutor la faci arribar al monitor de l’activitat i enviar un correu electrònic a extraescolarsjoanot@gmail.com

Si algun infant ha de sortir de l'escola entre l'hora de sortida de l'escola i l'hora d'inici de l'activitat, cal avisar-ho i portar un justificant signat pels pares.

(A càrrec de l’HIBERNO)

Descripció: 

 • Disponible per alumnes desde EI5 fins a 6è.
 •  Es necessita un mínim de 8 alumnes per grup. Només podem garantir els grups que es formin amb les inscripcions rebudes fins la data límit indicada. 
 • L'horari será: dilluns i dimecres de 16.30 - 17.40  (excepte EI5, que fn només dilluns, de 16.30 a 17.40h).
 • Classes a l’escola Joanot Alisanda. L’alumnat será recollit per les mateixes profesores d’anglès i tindran temps per berenar. 
 • Preu I5: 90€  - 1er/6è 180€ (cobrament trimestral) 


Proves de nivell: 

L’alumnat accedirà a les classes correspondents.

 Al passar un parell de classes, les professores, veuran amb l’alumnat relaxat i tranquil en quin nivell creuen que han de ser-hi, ja que s’expressen millor si están en aquest estat. 

 

A càrrec de Escola de Dansa Bots

 Descripció:

 • El nombre màxim d’infants serà de 10.
 • Horari: dimarts de 17 a 18
 • Preu:
  • El preu de l'activitat 1 h setmanal és de 396€/any (132€ cobrament trimestral).
  • El preu de l'activitat 2h setmanals és de 495 €/ any ( 165 € cobrament trimestral) ( 1 ballet+ 1 jazz). 
 • Treball de la tècnica, la coordinació, la flexibilitat i l'expressivitat de l'alumne.
 • És la disciplina més adient per tenir una base sòlida que permetrà a l'alumne evolucionar en qualsevol dels altres estils de dansa
 • Equipament: Important portar roba per canviar-se per fer l'activitat
 • Maillot, mitges i sabatilles de mitja punta (de pell o roba).
 • Poden portar maillot o samarreta, malles curtes o llargues, mitjons i sabatilles de mitja punta (de pell o roba).
 • Es recomana que portin el cabell recollit.

 Normativa:

 • A la sortida de l'escola (16:30h) els nens i nenes aniran acompanyats amb monitoratge fins a l'Escola de Dansa Bots (c/Lacy 83-85).
 • Els alumnes poden berenar abans de començar la classe.
 • Al finalitzar la classe, els familiars s’esperaran a la escola Bots fins que surtin els infants ja canviats.
 • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes és necessari que es comuniqui i justifiqui a: botsdansa@gmail.com

 L’Escola de Dansa Bots farà una jornada de portes obertes per veure l'activitat, al final de curs.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos 1r i 2n. El nombre d’infants mínim són 8 i màxim 16 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dijous de 16.30h a 18h: 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
  • Dimarts i Dijous de 16.30h a 18h: 264 €/any (88€ cobrament trimestral).
 • Es treballarà la base tècnica i tàctica del bàsquet i del futbol, també es treballaran continguts d’altres esports per complementar. Els nens participaran a les trobades organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell i partits de bàsquet i de futbol organitzats i gestionats pel club Gimnàstic Castellarnau.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva, bambes.
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola.
  • Partits: equipament de l'escola.

 

A càrrec d'EL KAU

Descripció:

 • Disponible pels cursos, des de EI3 a 6è. 
  • Dimarts, de 16.30 a 18 h: Grup d'EI3 a 1r. El nombre mínim son 8 infants, i el màxim serà de 15.
  • Dijous, de 16.30 a 18 h: Grup de 2n a 6è. El nombre mínim son 8 infants, i el màxim serà de 15.
 • El preu de l'activitat és de 297 €/any (99 € cobrament trimestral).
 • L'objectiu és potenciar la creativitat, la paciència, la capacitat de concentració, el treball en equip, la psicomotricitat i que sobretot gaudeixin d'una bona estona. El taller de CREART està adreçat a nens i nenes a qui els agradi inventar, fer servir les mans i eines per crear joguines, objectes pràctics o decoratius i petites peces d'art. Es tracta d’un espai d’experimentació i creació infantil, on els participants treuen el millor de si mateixos i s’apropen a tècniques artístiques i processos creatius a través de l’exploració i el desenvolupament de la imaginació.
 • Combinem:
  • Tot tipus de manualitats originals i diferents amb idees fresques i renovades cada trimestre. 
  • Tècniques de dibuix i pintura. 
  • Jocs de caràcter lúdic amb els quals regularan els nivells d'estrès, en reforçaran l'autoestima i milloraran les habilitats socials i de treball en equip.
 • Material: El Kau s'encarrega del material necessari per a les activitats
 • Cada infant haurà de dur una bata de manualitats.

A càrrec de Escola de Dansa Bots

 

Descripció:

 

 • Disponible pels cursos EI3, EI4 i EI5. El nombre màxim d’infants serà de 10.
 • Horari: Dilluns de 17:00h a 18:00h
 • Preu: 300 €/ any (100€ cobrament trimestral).
 • Treball del desenvolupament del potencial creatiu i expressiu dels nens i nenes d’una forma lúdica, donant també molta importància al bon treball de la col·locació de les diferents parts del cos,  de la coordinació i el ritme.
 • Equipament:
  • Maillot, mitges i sabatilles de mitja punta (de pell o roba).

  • Poden portar maillot o samarreta, malles curtes o llargues, mitjons i sabatilles de mitja punta (de pell o roba).

  • Es recomana que es porti el cabell recollit, o els estris necessaris (raspall, goma del cabells i clips) per si se’ls ha de pentinar abans de la classe.

Normativa:

 • A la sortida de l'escola (16:30h) els nens i nenes aniran acompanyats amb monitoratge fins a l'Escola de Dansa La Bots (c/Lacy 83-84), i se'ls ajudarà a canviar-se si ho necessiten.
 • Els alumnes poden berenar abans de començar la classe. 
 • Al finalitzar la classe, els familiars s’esperaran a la escola Bots fins que surtin els infants ja canviats.
 • Us demanem que aquest dia els nens i nenes vagin vestits amb roba còmoda com xandall o sabates amb velcro. Tota la roba ha d'anar marcada amb el nom.
 • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes és necessari que es comuniqui i justifiqui a: botsdansa@gmail.com

 

 

A càrrec de Escola de Dansa Bots

 

Descripció:

 

 • El nombre màxim d’infants és de 10 a 12.

 • Horari: divendres de 17 h a 18 h

 • Preu:
  • 1 h setmanal- 396€/any (132€ cobrament trimestral).
  • 2 h setmanals- 493 ( 165 € cobrament trimestral) ( 1 jazz+ 1 Hip-Hop o 2 jazz). 
  • 3h setmanals-576 € / any ( 192 € en cobrament trimestral) ( 2h jazz +1h Hip-Hop) 

 

 • Treball basat en la dansa urbana interpretat principalment amb música hip-hop. Dins d'aquesta disciplina s'imparteixen diferents estils com el locking, el popping, el breaking, el house…

 • Equipament:

Important portar roba per canviar-se per fer l'activitat( també bambes per classe) 

 • Roba còmoda (malles, samarreta, dessuadora si fa fred, ...) i mitjons.

 • Es recomana que portin el cabell recollit.

Normativa:

 • Normativa:

  • A la sortida de l'escola (16:30h) els nens i nenes aniran acompanyats amb monitoratge fins a l'Escola de Dansa Bots (c/ Lacy 83-85).

  • Els alumnes podran berenar abans de començar la classe. 

  • Al finalitzar la classe, els familiars s’esperaran a la escola Bots fins que surtin els infants ja canviats.

  • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes és necessari que es comuniqui i justifiqui a: botsdansa@gmail.com

   

  L’Escola de Dansa Bots farà una jornada de portes obertes per veure l'activitat, al final de curs.

   

A càrrec de EL KAU

Descripció:

 • El nombre mínim son 8 infants, i el màxim de 15.
 • Horari: dimecres de 16:30h a 18:00h.
 • Preu: 297 €/any (99 € cobrament trimestral).
 • L'objectiu principal del curs és desenvolupar la creativitat i la imaginació en el nen, fomentant les seves aptituds artístiques a través del dibuix, la pintura i l'expressió artística. En aquest curs, l’infant entrarà en contacte amb el dibuix i la pintura fent diferents exercicis que l'iniciaran en les tècniques pròpies d'aquest Art. 
  • S'estudiaran les línies que marquen les pautes per dibuixar sobre el paper diferents formes figuratives o abstractes, i aprendre a utilitzar les tècniques necessàries per al domini de la perspectiva. 
  • Els infants aprendran a dibuixar paisatges, triar i utilitzar els materials que s'han d'emprar, cercar la millor zona, l'enfocament que cal donar, el tractament de les ombres, etc. 
  • Estudi del dibuix de l'anatomia humana, del cap, la silueta femenina i masculina, els músculs i l'expressió, fins i tot les robes amb les arrugues i els plecs. 
  • Com a complement a l'activitat proposarem diverses dinàmiques relacionades amb la pintura. 
  • D'altra banda, organitzem petites sortides perquè els infants practiquin la tècnica de dibuixar paisatges i exteriors en general. 
 • Material: El Kau s'encarrega del material necessari per a les activitats

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è. El nombre d’infants mínim són 10 i màxim 16.
 • L'horari i preu de l'activitat és:
  • Dimecres, 12.45h a 14.45h: 192 €/any (64€ cobrament trimestral)
  • Dilluns i dimecres de 12.45h a 14.45h: 264 €/any (88€ cobrament trimestral) 
 • Es faran dos grups per edats i nivell. Es treballaran els diferents continguts bàsics: col·locació de fitxes, iniciació al joc, partides simultànies, campionats interns i jugades d’estratègia. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell (divendres a la tarda).

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos, des d'EI3 a EI5. El nombre d’infants mínim són 8 i màxim 12.
 • L'horari de l'activitat és els dilluns de 16.30h a 18h.
 • El preu de l'activitat és de 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
 • En aquesta activitat es farà una petita introducció al teatre i a la dansa. L’objectiu és que els participants es vagin familiaritzant amb les tècniques representatives (mim, imitacions, experimentació de la pròpia creativitat, seguiment del ritme musical, etc.)
 • Equipament: Roba còmoda i mitjons

 A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • El nombre d’infants mínim són 10 i màxim 14. S’ofereixen 2 torns però només es farà aquell que arribi al mínim d’infants.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Els dimecres de:
   •  18h a 19h: 192€/any (64€ cobrament trimestral).
   • 16:30h a 18h: 264 €/any (88€ cobrament trimestral).
  • Els dilluns i dimecres de:
   • 18h a 19h:  264€/any (88€ cobrament trimestral).
   • 16:30h a 18h:  264€/any (88€ cobrament trimestral).
 • Es treballarà la tècnica i tàctica adient a l’edat dels participants: passada, xut, control, conducció, inici jugades d’estratègia, rotacions i reglament. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva i bambes.
  • Partits: equipament de futbol de l'escola.

 A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 3r i 4t. El nombre d’infants mínim són 10 i màxim 14.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dimarts de 16.30h a 18h: 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
  • Dimarts i dijous de 16.30h a 18h: 264 €/any (88€ cobrament trimestral).
 • Es treballarà la tècnica i tàctica adient a l’edat dels participants: passada, xut, control, conducció, inici jugades d’estratègia, rotacions i reglament. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva i bambes.
  • Partits: equipament de futbol de l'escola.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è. El nombre d’infants mínim són 10 i màxim 16.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dimarts de 16.30h a 18h: 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
  • Dimarts i dijous de 16.30h a 18h: 264 €/any (88€ cobrament trimestral).
 • Es faran dos grups per edat. Dins d’aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica acrobàtica: tombarelles, rodes, elevacions, torres, etc. Les sessions es realitzaran amb música. Al llarg del curs es faran trobades amb altres escoles.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva ajustada i mitjons esportius.
  • Exhibicions i trobades: Mallot de l’escola i complements que es detallaran segons el tema de la trobada.

 

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos 1r i 2n. El nombre d’infants mínim són 8 i màxim 15.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dimecres de 16.30h a 18h: 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
  • Dilluns i Dimecres de 16.30h a 18h: 264 €/any (88€ cobrament trimestral).
 • Es treballarà la base tècnica i tàctica de diferents esports. Entre d’altres es faran futbol, bàsquet, handbol, hoquei, atletisme, cross. Els nens participaran a les trobades organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell. També es realitzaran al llarg del curs partits amistosos.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva, bambes.
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola.

A càrrec de Escola de Dansa Bots

 

Descripció:

 • Nombre màxim d’infants és de 10 a 12.
 • Horari: els dijous de 17:00 a 18:00 h.
 • Preu:
  • El preu de l'activitat 1 h setmanal és de 396€/any (132€ cobrament trimestral).
  • El preu de l'activitat 2h setmanals és de 495( 165 € cobrament trimestral) ( 1 jazz+ 1 ballet). 
 • Treball d'isolacions, canvis de dinàmica, ritmes… la dansa jazz ha anat avançant des dels seus orígens junt amb els diferents estils musicals: swing, rock, pop…

Estil molt enèrgic que permet a cadascú expressar-se  a la seva manera dins d'uns moviments definits.

 • Equipament:

  • Important portar roba per canviar-se per fer l'activitat. 
  • Roba còmoda (malles, samarreta, dessuadora si fa fred, ...) i mitjons.
  • Es recomana que portin el cabell recollit.

Normativa:

 • A la sortida de l'escola (16:30h) els nens i nenes aniran acompanyats amb monitoratge fins a l'Escola de Dansa Bots (c/ Lacy 83-85).
 • Els alumnes podran berenar abans de començar la classe. 
 • Al finalitzar la classe, els familiars s’esperaran a la escola Bots fins que surtin els infants ja canviats.
 • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes és necessari que es comuniqui i justifiqui a: botsdansa@gmail.com

L’Escola de Dansa Bots farà una jornada de portes obertes per veure l'activitat, al final de curs.

 

A càrrec de Escola de Dansa Bots

 Descripció:

 Nombre màxim d’infants és de 10 a 12.

 • Horari: dimarts i/o dijous de 17:00 a 18:00.
 • Preu:
  • 1 hora setmanal- 396€/any (132€ cobrament trimestral).
  • 2 hores setmanals- 493 ( 165 € cobrament trimestral)  1 jazz+ 1 Hip-Hop o 2 jazz.
  • 3 hores setmanals 576 €/ any ( 192 en cobrament trimestral) ( 2h jazz +1h Hip-Hop) 
 • Treball d'isolacions, canvis de dinàmica, ritmes… la dansa jazz ha anat avançant des dels seus orígens junt amb els diferents estils musicals: swing, rock, pop…

Estil molt enèrgic que permet a cadascú expressar-se  a la seva manera dins d'uns moviments definits.

 • Equipament:
  • Important portar roba per canviar-se per fer l'activitat
  • Roba còmoda (malles, samarreta, dessuadora si fa fred, ...) i mitjons.
  • Es recomana que portin el cabell recollit.

 Normativa:

 • A la sortida de l'escola (16:30h) els nens i nenes aniran acompanyats amb monitoratge fins a l'Escola de Dansa Bots (c/ Lacy 83-85).
 • Els alumnes podran berenar abans de començar la classe. 
 • Al finalitzar la classe, els familiars s’esperaran a la escola Bots fins que surtin els infants ja canviats.
 • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes és necessari que es comuniqui i justifiqui a: botsdansa@gmail.com

 L’Escola de Dansa Bots farà una jornada de portes obertes per veure l'activitat, al final de curs.

 

 

A càrrec de Karate Sabadell Kyokushin

Descripció:

 • Disponible pels cursos d’ EI5 a 6è. El nombre mínim d’infants serà de 4.
 • L'horari de l'activitat és els dimarts i/o dijous de 16:30h a 17:45h.
 • El preu de l'activitat és de 267 €/any (89€ el trimestre) si l’activitat es realitza 1 dia, i de 390 €/any (130€ trimestre) si l’activitat es realitza els dos dies.
 • En l’extraescolar es treballaran les tècniques i moviments característics d'aquest art marcial ancestral a partir de:

 • El desenvolupament integral de cada individu inculcant valors més enllà de la pràctica física.
 • Classes plenes d'emoció i alegria, on s'ho passaran bé mentre adquireixen habilitats motrius, desenvolupen la coordinació i milloren la seva condició física.
 • Aprenent a cultivar valors essencials com el respecte, la disciplina, la perseverança i l’autoconfiança i fomentant el treball en equip i la camaraderia.
 • Mitjançant activitats interactives, jocs i reptes, s’ajuda els més petits a entendre la importància de l'esforç, el sacrifici i el compromís, qualitats que seran fonamentals en la seva vida quotidiana.
 • Equipament:
  • Roba esportiva.
  • Mitjons.

 

A càrrec del Club Natació Sabadell

Descripció:

 • Disponible pels cursos, des de EI4 fins 6è. 
 • L’activitat es durà a terme a les instal.lacions del Club Natació Sabadell. Inclou el trasllat dels infants a càrrec dels monitors del CNS.
 • L'horari de l'activitat és dilluns o dijous de 16.30h a 18.15h. La recollida es fa de 18.00 a 10.15 a partir que obrin les portes pel carrer Alguersuari Pascual (Gran Via).
 • Preu:269 €/any (89,67 € (cobrament trimestral), 259 €/any (86,33 € cobrament trimestral), pel primer germà i successius.

Normativa:

 • Al Club Natació, els infants aniran acompanyats de monitoratge. Els monitors del CNS els recolliran a partir de les 16:30h, i berenaran un cop finalitzada l’activitat.
 • Un cop al Club, els monitors els canviaran. L’activitat es farà de 17:00h a 17:45h. En acabar, els monitors els vesteixen i les famílies  els recolliran per la porta del Carrer Alguersuari Pascual (Gran Via).
 • Els infants disposaran de vestidors grupals independents masculí i femení.
  Els pares/mares no poden entrar a la piscina, només ho poden fer els que tinguin el carnet de soci, però aquests tampoc podran anar als vestuaris, per no intercedir en el bon funcionament del curset. Es demana als familiars socis evitin personar.se a la piscina infantil durant l'activitat, per no trencar la dinàmica del curs.
 • En cas que un alumne no assisteixi a l’activitat, cal comunicar-ho a la coordinadora del CNS (cvilchez@nataciosabadell.cat) abans de les 15h del mateix dia. És molt  important que ho feu per facilitar el servei d’acompanyament des de l’escola fins les instal·lacions del club
 • La resta de comunicacions s’adreçaran al correu de l’AFA (info@ampajoanot.cat) on s’atendran dubtes organitzatius i es gestionaran les altes i baixes.
 • Us demanem que faciliteu la feina als monitors i que els nens i nenes vagin vestits amb roba còmoda: xandall, bambes amb velcro. I evitar les mitges, botes i cordons els dies de piscina.
 • Tot ha d’anar marcat amb el seu nom.
 • No es pot menjar als vestuaris.
 • Equipament:
  • Banyador (fàcil de treure i posar).
  • Casquet de bany (el facilita el Club el primer dia de curset).
  • Xancles.
  • Tovallola o barnús.
  • Raspall de cabell o pinta.
  • Bossa per posar la roba mullada.
  • Roba interior de recanvi.
  • Gorra de llana per l’hivern (No hi ha assecadors, no s’assequen cabells).
  • Paraigües o impermeable en cas de pluja.

*En el cas que el nen/a hagi de portar peücs, haurà de ser amb prescripció mèdica

 ** En el cas de donar-se de baixa, NOMÉS es retornarà la quota amb un justificant mèdic.

 

A càrrec del Club Gimnàstic Castellarnau

Descripció:

 • Disponible pels cursos d'EI4 a 6è. El nombre d’infants mínim són 8 i màxim 14.
 • L'horari de l'activitat és els divendres de 16.30h a 18.30h
 • El preu de l'activitat és de 243 €/any (81€ cobrament trimestral).
 • Es treballaran aspectes bàsics del patinatge: equilibri, caigudes, tipus de desplaçaments, frenades, girs, seguretat vial, habilitats, manteniment, ... fins arribar a l’etapa del patinatge artístic, en que es faran algunes de les figures d’aquesta disciplina.

 

 A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos d'EI4 a 6è. El nombre d’infants mínim són 8 i màxim 14.
 • L'horari de l'activitat és els divendres de 16.30h a 18.30h.
 • El preu de l'activitat és de 243 €/any (81€ cobrament trimestral).
 • Es treballaran aspectes bàsics del patinatge: equilibri, caigudes, tipus de desplaçaments, frenades, girs, seguretat vial, habilitats, manteniment, ... fins arribar a l’etapa de l’hoquei.
 • Els nens/es que vulguin, podran participar a la competició d’hoquei de Nadal (primera trobada d’hoquei per a molts nens/es, on podran experimentar la pràctica d’aquest esport) i a partir del mes de gener a la Lliga d’hoquei 3x3 intercentres de Sabadell (6 – 8 jornades; dissabtes tarda o diumenge matí a La Bassa).
 • Les competicions són voluntàries i la durada dels partits és de 20’. Si el nen/a no té patins de línia ni proteccions, l’entitat organitzadora ofereix el lloguer durant el primer trimestre d’activitat del material necessari, el cost del lloguer és de 6€ al mes o bé 18€ el trimestre, pel desgast del material.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva, mitjons esportius llargs, patins i proteccions.
  • Competicions: samarreta d’hoquei de l’escola (preu aproximat 25€), patins de línia, proteccions (mans i genolls) i casc (pot ser de bicicleta o d’hoquei).

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos EI4 i EI5. El nombre màxim d’infants serà de 14 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L'horari de l'activitat és els dimecres o dijous de 16:30h a 18:00h.
 • El preu de l'activitat és de 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
 • Es treballa la base dels diferents esports d’una forma molt general per tal que comencin a adquirir coneixements dels diferents esports (futbol, bàsquet, handbol, atletisme). S’utilitza molt el joc com a eina per treballar aspectes tècnics. També es fan situacions de joc. Durant el curs faran alguna trobada amb altres escoles i entre ells.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva, bambes.
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos  d'EI3 a EI5. El nombre màxim d’infants serà de 14.
 • L'horari de l'activitat és els dimecres de 16.30h a 18h.
 • El preu de l'activitat és de 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
 • En aquesta activitat es treballen activitats molt completes i diverses tals com l'expressió corporal, desplaçaments, llançaments, danses, jocs, rotacions, equilibris, salts, esquema corporal... En definitiva, la descoberta i la iniciació de l'aprenentatge de tot el que el nostre cos pot fer.
 • Aquesta activitat sempre anirà acompanyada d'una part dirigida i una part lliure, ja que és molt important que els nens i les nenes descobreixin per sí mateixos, a través de l'experimentació lliure, el que el seu cos és capaç de fer (sempre amb la conducció de l'adult).
 • Equipament: Roba còmoda i mitjons

 

A càrrec de Codelearn

 Descripció:

 • Disponible pels cursos, des de 4t a 6è. El nombre màxim d’infants serà de 12 per dia.
 • Horari: dimarts o dijous de 12:30 a 13:30 h.
 • Preu: Un dia a la setmana és de 392€/any (131€ cobrament trimestral). Pels germans/es el preu és de 360€/any (120€ cobrament trimestral).
 • Activitat que treballa la programació i el pensament computacional, que ens ensenya a resoldre problemes. Es presenta un joc on els reptes (exercicis d’estudi) tenen la seva recompensa (avançar en la història) i permeten a l’alumne anar millorant i adquirint coneixements a mesura que progressa en l’aventura. Es treballa: Logo, Karel, Scratch, Python, impressora 3D, Probots, Lego Mindstorms, Makey makey.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è. El nombre màxim d’infants serà de 16 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dimarts de 16.30h a 18.00h: 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
  • Dimarts i dijous de 16.30h a 18.00h: 264 €/any (88€ cobrament trimestral).
 • En aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica rítmica: equilibris, girs, salts, ones, pilota, corda, cèrcol, maces i cinta. Les sessions es realitzaran amb música. Al llarg del curs es podran fer trobades i competicions amb el Consell Esportiu de Sabadell sempre i quan es facin els dos dies setmanals d'activitat (es farà una reunió explicativa).
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva ajustada i mitjons esportius i/o punteres.
  • Exhibicions i trobades: complements que es detallaran segons el tema de la trobada.
  • Competicions : mallot de l’escola (preu aproximat 32€) i (opcional) punteres (preu aproximat 10€).

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos EI4 i EI5. El nombre màxim d’infants serà de 14 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup).
 • L'horari de l'activitat és els dimarts de 16.30h a 18h.
 • El preu de l'activitat és de 192 €/any (64€ cobrament trimestral).
 • En aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica rítmica (equilibris, girs, salts, ones, pilota, corda i cèrcol) i de l’acrobàtica (tombarelles, rodes, elevacions, torres). També es treballaran diferents estils de ball i les sessions es realitzaran amb música. Es faran trobades amb altres escoles.
 • Equipament:
  • Per les classes: Roba esportiva ajustada, mitjons i (opcional) punteres.
  • Per les trobades: complements que es detallaran segons el tema de la trobada.

A càrrec de Codelearn

 Descripció: 

 •  Disponible pels cursos, des de 1r a 3r. El nombre màxim d’infants és 12 per dia.
 • Horari: dimarts o dijous de 13:45 a 14:45.
 • Preu: un dia a la setmana és de 312€/any (104€ cobrament trimestral). Pels germans/es el preu és de 285€/any (95€ cobrament trimestral).
 • Activitat que introdueix a l'infant, de manera lúdica, a la robòtica, programació, pensament computacional. Comencem a treballar la programació amb el mètode Codelearn i programant els robots de Lego. Treballarem amb: Robots Lego, Bee Bot, Probot, Sphero, Impressió 3D entre altres activitats. L'objectiu de l'activitat és introduir a l'alumne en les nocions bàsiques de la programació d'una manera molt lúdica i educativa.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è. El nombre màxim d’infants serà de 16.
 • L'horari és els dilluns de 16.30h a 18.30h.
 • El preu de l'activitat és de 243€/any (81 € cobrament trimestral).
 • Dins d’aquesta activitat es treballa la vocalització, el domini de l’espai, les improvisacions, etc. Es prepararà una obra per final de curs.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba còmoda.
  • Per l’obra: s’informarà en el moment que l’obra estigui treballada.

 

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau

Descripció:

 • Disponible pels cursos, des de 3r a 6è. El nombre màxim d’infants serà de 16
  • L'horari de l'activitat és els dilluns i dimecres de 18:00h a 19:00h.
  • El preu de l'activitat és de :
   • Dimecres: 192 €/any (64€ el trimestre)
   • Dilluns i dimecres: 264 €/any (88€ trimestre).
  • Es treballarà la tècnica i tàctica del voleyball adient a l’edat dels participants: reglament, tipus de desplaçaments, recepció, posicions al camp, rematada, “saque”, jugades d’atac i defensa,...

1. Donar-se d'alta a L'AMPA-PLAY OFF?

L'AMPA-PLAY OFF és el programa informàtic que fem servir per gestionar el dia a dia de l'AMPA de manera senzilla i segura. És una eina que facilita molt els tràmits i gestions. És imprescindible per apuntar-se a les extraescolars. 

Per donar-se d'alta a les activitats extraescolars heu de seguir aquest enllaç.

2. Inscriure's a les activitats

Un cop donats d'alta, s'enviarà un correu electrònic amb un enllaç per a poder realitzar la inscripció a l'activitat, que més tard és validarem des de l'AMPA.

 

 

Descripció dels tallers de matí

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau

Descripció:

 • Als tallers matinals es realitzaran activitats de plàstica, jocs, taller de contes i activitats creatives.

Normativa:

 • El taller matinal s’inicia el mateix dia en que comença el curs, i els horaris i preus són els següents:
  • A partir de 7:45: 28€ mensuals (252€/any. El cobrament és bimensual).
  • A partir de 8:15: 22€ mensuals (198€/any. El cobrament és bimensual).
  • Servei esporàdic en qualsevol dels horaris (3,50€ per dia).
 • En el cas d’esporàdics la persona que acompanya el nen haurà de facilitar les dades personals en el moment de fer ús del servei.
 • L’accés es fa per la porta de la plaça Sant Joan, entrant directament al menjador.
 • Els nens i nenes que vulguin poden portar l’esmorzar i menjar-se’l durant el servei.
 • Els usuaris són els alumnes d’EI3 fins a 3r i de 4t a 6è, quan la família ho sol·liciti.

Inscripció:

Podeu trobar el procediment d'inscripció a l'apartat Extraescolars, a l'entrada 'Procediment d'inscripció'

 

Inscripcions, altes/baixes d'activitats, domiciliacions, cobraments, rebuts, ...

Un cop sapigueu que teniu plaça, per tal de formalitzar les inscripcions cal que seguiu les instruccions d'inscripció a l'activitat, que trobareu detallades per a cada activitat a Serveis, secció Extraescolars.

En el cas de menjador, tot i que el curs anterior els nens fossin fixes, cada any cal renovar la inscripció. Podeu trobrar les instruccions detallades a Serveis, secció Menjador

Tot i que estigueu segurs que els vostres fills no es quedaran mai al menjador, cal que realitzeu la inscripció per tal de poder fer ús del menjador un sol dia de forma esporàdica per causa d'imprevistos.

 

Si una vegada començat el curs, voleu apuntar als vostres fills a alguna de les activitats que gestiona l’AMPA, caldrà que:

 1. Envieu un correu a info@ampajoanot.cat preguntant si queden places lliures
 2. En cas afirmatiu, caldrà que seguiu les instruccions que podreu trobar per a cada activitat a Serveis, secció Extraescolars.

Si el que voleu és donar de baixa els vostres fills/es a alguna de les activitats que gestiona l’AMPA, cal omplir, signar i lliurar per correu electrònic el full de baixa de l'activitat, enviant un correu electrònic a info@ampajoanot.cat.

IMPORTANT: No es consideren baixes efectives els avisos per correu electrònic o telèfon. 

NOVETAT: A partir del curs 2021-2022 el cobrament de les activitats serà trimestral (a principis dels mesos d'octubre, gener i abril) i les dates límit per demanar la baixa pel següent trimestre seran:

 • Baixa pel 2n trimestre (Gener-Març): Data límit 25 de desembre.
 • Baixa pel 3r trimestre (Abril-Juny): Data límit 25 de març.

Passades aquestes dates es facturarà el trimestre complet.

Trobareu l’horari d’atenció del despatx de l’AMPA al peu d'aquesta pàgina.

 • Es faran per domiciliació bancària
 • Les quotes de l’AMPA que es cobraran mitjançant domiciliació bancària són
  • Tallers matinals (trimestrals)
  • Activitats extraescolars (trimestrals els primers dies d'Octubre, Gener i Abril)
  • Activitats per a mares i pares (trimestrals els primers dies d'Octubre, Gener i Abril)
  • Excursions: aportació anual de les famílies per tal que els alumnes puguin realitzar les activitats proposades pel Claustre i aprovades pel Consell Escolar (L’AMPA sols gestiona el cobrament en nom de l’escola, fraccionat en dues quotes)
 • En cas d’impagament: l’alumne no es podrà quedar a l’activitat i sortirà amb la resta d’alumnes que surten d’escola en l’horari habitual.
 • Rebuts retornats: l’import de les despeses per retornar un rebut és de 3 €

A la web, un cop acabat el curs, a l'apartat d'Actualitat trobareu una notícia l’import a pagar per família i a Serveis, secció 'Vetes i fils' podeu trobar informació per a la compra de bates i roba esportiva.

Si us heu donat d’alta a la llista de correu de l'AMPA (Serveis, secció Comunicació), us avisarem per correu electrònic de quan estarà penjada aquesta informació.

Els nens que comencin EI3, no caldrà que comprin la motxilla, ja que l'AMPA els hi regala, pintada pels nens de 3er curs.

Per fer el canvi de la domiciliació dels rebuts de les activitats que gestionem, cal que passeu pel despatx de l'AMPA durant l’horari que trobareu al peu d'aquesta web

Temes relacionats amb les bates i la roba esportiva

Aquesta vocalia s’encarrega de comprar i subministrar a l’escola les bossetes que faran servir els infants que inicien EI3, i que se’ls fa entrega durant la festa major de l’escola. Es tracta d’un detall de l’AMPA envers aquests nous alumnes.

La vocalia també gestiona la compra de roba esportiva amb el logo de l'AMPA per les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA (samarretes de màniga curta, dessuadores i jaquetes); les bates per plàstica i bosses de roba, utilitzades bàsicament a Educació Infantil per portar berenars/esmorzars o per les mudes de recanvi.

La gestió per part  de l’AMPA es fa per tal d’uniformar aquest material entre l’alumnat a l’escola. Poden adquirir material tant els nens de nova incorporació, com alumnes que ja estan a l’escola i que vulguin renovar aquest material o segons les necessitats.

L’AMPA col·labora amb l’escola per facilitar a les famílies la compra del material escolar (bates, samarretes, dessuadores, bosses de roba de recanvi i les motxilles dels nous alumnes de EI3).

Durant tot el mes de setembre, les famílies interessades, podreu adreçar-vos directament a la secretaria de l'AMPA en els horaris en que aquesta està oberta per fer la compra o comanda. Allà hi trobareu mostres de tots els models i de totes les talles per emprovar. També disposem de talles d'adult pels familiars interessats.

Dels productes que no hi ha estoc i que es comprin sota comanda, es farà la seva entrega directament als alumnes a les seves aules durant el mes d'octubre.

Els preus de bates, bosses, samarretes i dessuadores seran:

Bates:
T4 (3-4 anys): 17,5 €
T6 (5-6 anys): 18 €
T8 (7-8 anys): 19 €
T10 (9-10 anys): 19,50€
T12 (11-12 anys): 20 €

Bosses de recanvi: 7 €
Motxilles: 11 €

Samarretes:
Infant (3 a 14 anys): 8 €
Adult (XS a XXL): 8,50 €

Dessuadora tancada:
Infant (3 a 14 anys):15 €
Adult (XS a XXL):16 €

Dessuadora amb cremallera i caputxa:
Infant (3 a 14 anys):17 €
Adult (XS a XXL):18 €

Dessuadora amb cremallera i coll alt:
Infant (3 a 14 anys):17 €
Adult (XS a XXL): 18 €

Els nens que comencen EI3, l'AMPA els hi regala la motxilla que se’ls hi donarà pintada pels seus padrins i padrines de 3r.

Mitjans de comunicació de l'AMPA

Per contactar amb l’AMPA us aconsellem que envieu un correu a: info@ampajoanot.cat.

Pels temes urgents que necessitin resposta ràpida podeu trucar al 93 727 14 00 o passar pel despatx de l’AMPA durant l’horari que trobareu al peu d'aquesta web.

Recordeu que l'AMPA, l'Escola i els pares Delegats als Consell Escolar gestionen diferents activitats i que cal que us adreceu a qui correspongui segons els vostres dubtes.

Trobareu el correu de Pares del Consell al peu d'aquesta web i la informació de contacte amb l'Escola i la Direcció a la web de l'escola www.xtec.cat/ceipjoanotalisanda/

Per a poder subscriure’s a la llista de distribució de correus i estar informat en tot moment dels temes gestionats per l’AMPA, només cal introduir una adreça de correu al formulari que trobareu al peu d'aquesta web, sota el text "Llista de Distribució de Correus"

D'aquesta forma rebreu les comunicacions que s'envien per email des de l'AMPA a totes les famílies.

Si voleu donar-vos de baixa del servei, només cal que seguiu les instruccions que trobareu al peu de qualsevol dels correus enviats a través d’aquesta llista de distribució.

Entre les diferents pestanyes del menú de l'esquerra de la web de l'AMPA, trobareu una anomenada Calendari.

A l'accedir, veureu un Calendari on intentem posar les dates importants de les activitats que gestionem (inici-fi de les extraescolars, activitats per pares-mares, ...) així com dates assenyalades del calendari escolar (vacances, dies de lliure disposició, ...)

Amés d'accedir a la web de l'AMPA per consultar-lo, també podeu sincronitzar-vos al calendari si disposeu d'un compte Google. Per a fer-ho, només cal que clickeu al botó "+GoogleCalendario" que surt a sota del calendari i seguiu les instruccions.

 

 

Una vegada sincronitzats, podreu configurar el Google Calendar del vostre PC o la App del vostre mòbil per a que, si ho desitgeu, us saltin avisos relacionats amb aquests esdeveniments.

Al següent enllaç trobareu un tutorial explicatiu sobre el Calendari i les opcions de sincronització

www.ampajoanot.cat/documentacio/item/tutorial-calendari-ampa

 

Vocalia de Lleure i les seues activitats

Objectiu de la vocalia:

 • Organitzar des de l'AMPA activitats de lleure per als nens/es de l'escola
 • Promoure la participació de les famílies en les festes i activitats organitzades per l’escola i col·laborar amb aquesta en la seva preparació

Exemples d'activitats que es duran a terme al llarg del curs:

 • Tallers de cuina per a nens/es entre P5 i 6è
  • Taller Galetes de Nadal
  • Taller Sant Jordi
  • Taller Estiu
 • Col·laboració amb l'escola per a fer la Cantada de Nadal oberta a totes les famílies
 • Sortides en família

Descripció dels Casals organitzats per l'AMPA

 • L'AMPA ofereix casals durant els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i Estiu
 • Els casals són gestionats a través d'una empresa externa especialitzada.
 • Abans de l'inici del casal surt la promoció amb preus, temàtica,... i s'estableix un període d'inscripció previ que cal respectar.
 • En els períodes de Nadal i Setmana Santa no queda garantit el servei atès que està sotmès a un mínim d'inscripcions per a que es pugui dur a terme.
 • Les famílies no sòcies de l'AMPA hauran de pagar un 15% extra del preu (o la quota íntegra de l'AMPA com a màxim), a més del preu del casal.

Descripció i objectius de la vocalia d'inclusió

Una escola per a tots, que integra a tots el infants, amb dificultats, trastorns diversos, patologies neurològiques, diferents capacitats físiques, psíquiques i sensorials, infants en risc d’exclusió social, nouvinguts o amb nivell socioeconòmic baix. És una escola que ofereix un ensenyament personalitzat a cadascun dels seus alumnes, partint d´un previ coneixement de tots ells i de les seves necessitats, on cada individu pot créixer el màxim dins les seves possibilitats, una escola que minimitza les barreres i potencia les capacitats de cada infant.

L’educació inclusiva afavoreix l’equitat i la cohesió social.

Implica les tres “P”: presència, participació i progrés. La inclusió dels infants és un dret reconegut, és el nostre model a la Llei d’Educació Catalana (és un tema molt seriós perquè condicionarà la seva futura autonomia i qualitat de vida).

Amb els infants amb NEE (tot tipus de diversitat funcional, malalties minoritàries, al·lèrgies extremes, etc.)  la inclusió representa el dret que tenen d’anar a l’escola ordinària (venir a la nostra escola) amb els suports específics per desenvolupar i potenciar al màxim les seves capacitats. És molt important i necessari que el professorat conegui les necessitats individualitzades de tots aquests infants per adequar l'entorn escolar i saber com actuar en cada cas  (per exemple, si es necessita atenció mèdica urgent).

Com ja hem dit, cada comissió inclusiva basa els seus objectius en base a les seves necessitats. A tall d’exemple enumerem uns possibles objectius:

 1. Facilitar una via de comunicació entre les famílies i l’escola.
 2. Crear un equip inter i transdisciplinari de TREBALL d´ESCOLA INCLUSIVA: Direcció escolar- Equip docent– AMPA –Comissió Inclusiva a fi de localitzar i preveure les necessitats específiques dels infants amb NEE, amb discapacitat i/o trastorn del desenvolupament, infants en risc d’exclusió social, nouvinguts o nivell socioeconomic baix, que comporti una necessitat d´adaptació a certes activitats organitzades pel centre escolar perquè tots els infants hi tinguin accés (menjador, activitats esportives, extraescolar, sortides, etc.)
 3. Crear reunions  periòdiques per  donar suport a les famílies  que ho sol·licitin,  oferir un espai on es pugui parlar de tot allò que ens preocupa, recollir les diferents demandes, problemàtiques en l´entorn escolar i extraescolar i treballar en equip per resoldre-les en la mesura del possible, així com generar idees i suggeriments per a la millora contínua.
 4. Informar i assessorar sobre temes d´interés social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat (CAD), dictamen d’escolarització, plans d’adaptació individualitzada, centres de teràpies, etc.), a través d´experiències pròpies i facilitar la dinàmica dels tràmits.
 5. Obtenir recursos econòmics a través d´activitats a l´escola (cines, sorteigs, concerts, etc.) perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats en horari lectiu i no lectiu.

 

Contacta amb l'AMPA

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 • 722 34 14 00

  Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
  dimarts i dijous de 9 a 12:00h i de 16:30 a 19:00h

  En període de vacances escolars (amb cita prèvia):

  dilluns a divendres
 de 9 a 11:00h.
 A l'agost tancat.

Pares al Consell Escolar

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
  Posa't en contacte amb els representants del pares i mares al Consell Escolar de l'escola

Contacta amb Menjador

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 • Whatsapp al 611 68 38 03 (Coordinadora)

Sempre que calgui comunicar un canvi, alta o anul·lació, aquest haurà de ser abans de les 10:00h.

Hi haurà una atenció telefònica al 611 68 38 03 només de 10:00 a 10:30h.