Please select your question category

Descripció del servei de menjador

 • El menjador escolar és un servei que ofereix una solució a les famílies durant la franja del migdia.
 • La gestió del servei la porta a terme l’AMPA del centre, la qual té subcontractada una empresa externa, per realitzar el servei. El servei l’ofereix Ecoarrels S.L.
 • El centre compta amb cuina pròpia.
 • Canals de contacte:
  • Telèfon mòbil de la coordinadora (Mercè): 611 68 38 03. L'horari d'atenció és de 10:00h a 10:30h. Fora d’aquest horari podeu contactar en el mateix telèfon via WhatsApp.
  • Mail directe de la coordinadora: joanotalisanda@ecoarrels.cat
 • Horaris del Servei :
  • Inici: el mateix dia que comença el curs.
  • Horari: de 12.30h a 15.00h
  • Horaris els dies de jornada intensiva: de 13:00 a 15:30 hrs
 • Preus:
  • Usuaris fixos
   • A les famílies que fan ús del servei de menjador 3 o més dies a la setmana, sempre els mateixos, se’ls hi aplicarà el preu de fix.
   • El preu establert és de 6,20€/dia per infant.
  • Usuaris esporàdics
   • Es considera alumne esporàdic aquell que fa ús del servei 1 o 2 dies a la setmana, tant si són els mateixos com variables.
   • El preu establert és de 6,50€/dia per infant.
   • L’assistència d’1 o 2 dies a la setmana, sempre els mateixos, tindrà consideració d’esporàdic fix. Els fixos variables, aquells que fan ús del servei de manera puntual,  cal que justifiquin el pagament en el moment de confirmar l’assistència.
   • Per l’assistència d’esporàdics variables, cal avisar a la coordinadora de que necessitareu el servei abans de les 10:00h , a través del WhatsApp del telèfon 611 68 38 03 o al mail joanotalisanda@ecoarrels.cat.
 • El dia de no assistència al servei de menjador es retornarà el 100% de l’import sempre que s’informi a la coordinadora abans de les 10:00h. En cas de no avisar no es procedirà a abonar cap import. L’avís es pot fer via mail o WhatsApp de la coordinadora.
 • No es pot fer ús del menjador amb quotes pendents de pagament de cursos o mesos anteriors.

NOTA: En les comunicacions amb Ecoarrels per al normal funcionament del servei (canvis d’assistència, en dades de facturació, confirmació esporàdics...) no cal posar en còpia a l’AMPA.

Inscripcions:

 • És imprescindible omplir el formulari d’inscripció al menjador per a fer ús del servei, tant si es farà ús del servei de forma fixa, esporàdica o si tenen beca.
 • Als infants amb beca atorgada se’ls hi aplicaran les condicions una vegada aportin document oficial d’atorgament a la coordinadora, o quan Ecoarrels disposi de confirmació per part de l’ens administratiu responsable. Fins aleshores s’aplicaran  les tarifes de fix o esporàdic segons les seves necessitats d’ús del servei. Una vegada atorgada la beca es faran les modificacions i/o devolucions que corresponguin.
 • Per donar-se d’alta al servei de menjador serà necessari omplir el full d’inscripció a través de l’àrea privada de la nostra pàgina web:  
 • En cas de consideracions alimentàries especials s'haurà d’indicar al formulari i caldrà adjuntar informe mèdic vigent i vàlid. Es pot enviar per mail a joanotalisanda@ecoarrels.cat en el moment de fer la inscripció, però cal entregar el document original a la coordinadora al llarg de la primera setmana d’ús del servei. PASSAT AQUEST TERMINI NO ES PODRAN ATENDRE DIETES ESPECIALS SENSE EL CORRESPONENT DOCUMENT FACULTATIU ORIGINAL.
 • Per a aquelles famílies d’usuaris que necessiten facturacions per separat o que tenen necessitats diferents d’ús, segons les setmanes que estan amb un familiar o altre (cas de famílies separades) cal que facin dues inscripcions. El nom de l’usuari serà el mateix però les dades de la família seran diferents. Només s’aportaran informacions de facturació i/o assistència en mails que estiguin donats d’alta en la fitxa d’inscripció.
 • Cada curs escolar caldrà omplir la inscripció.

Formes de pagament:

 • La facturació i el pagament pels infants fixes i “esporàdics-fixes” (aquells esporàdics que sempre es queden els mateixos dies) es fa per avançat. S’emetrà factura a principi de mes amb la previsió d’ús del mes en curs (segons assistència indicada en la inscripció i dies lectius marcats pel calendari escolar) abonant les faltes d’assistència degudament informades del mes anterior. Aquesta factura serà enviada al mail informat a la fitxa d’inscripció.
 • Els usuaris esporàdics variables hauran d’enviar via mail (joanotalisanda@ecoarrels.cat) el justificant de pagament abans del servei. En cas contrari NO es podrà fer ús del servei.
 • Els pagaments a través de gir bancari (per fixos o “esporàdics fixos”) es domiciliaran de l’1 al 5 de cada mes, excepte el mes de setembre que es farà en un termini de 10 dies des de l’inici del curs escolar.
 • La devolució del rebut genera un recàrrec de 7€ en concepte de despeses bancàries, el rebut impagat més les despeses s’hauran d’abonar per transferència.
 • Els pagaments per transferència, s’hauran d’abonar en un termini màxim de 5 dies des de la data d´emissió de la factura. Passat aquest termini, si Ecoarrels no ha rebut la transferència i la família no ha aportat justificant del pagament NO es podrà fer ús del servei.
 • L’impagament d’un rebut suposarà la baixa temporal, fins a la liquidació del deute. 
 • Per impagats o esporàdics variables:
  • BBVA ES21 0182 4170 0201 0151 3555
  • Esporàdics variables: Indicar nom alumne, curs
  • Impagaments: indicar nom alumne, curs i factura de referència
  • Enviar justificant a joanotalisanda@ecoarrels.cat
 • En cas de vaga, l’empresa oferirà serveis mínims i, si l’alumne no hi assisteix, se li donarà el mateix tractament que una falta d’assistència. L’empresa no garanteix que en cas de vaga se serveixi el menú establert.
 • En cas de no oferir-se servei per aturada general, l’import total del servei serà descomptat a la factura del més següent.
 • Els dies que els alumnes estan de colònies no es cobrarà el servei.

 

 • L’horari d’atenció de la coordinadora (Mercè) és de 10:00 a 10:30. El número de telèfon per dubtes o imprevistos és  611 68 38 03. Fora d’aquest horari podeu contactar en el mateix telèfon via WhatsApp o en el mail joanotalisanda@ecoarrels.cat
 • L’alumnat que fa ús del servei ha de respectar la normativa.
 • Cap alumne pot marxar del menjador sense justificació i notificació prèvia.
 • Les famílies de l’alumnat d’infantil rebran un informe diari referent a l’àpat. Dues vegades al curs (febrer i juny) es farà un informe d’hàbits i comportament per escrit, tant per alumnes d’infantil com de primària.
 • Les famílies intentaran adequar l’horari d’administració de medicaments fora d’hores de menjador. En cas de que no sigui possible, haureu de contactar amb la coordinadora i lliurar la prescripció del metge a la coordinadora. Per a poder administrar medicaments s’haurà de portar:
  • Recepta mèdica indicant la dosi.
  • El full d’autorització complimentat que hi ha a la pàgina web.
  • Medicament amb nom de l’alumne i dosi a prendre.
 • A les famílies amb ajuts econòmics pel menjador, se’ls hi aplicaran les condicions una vegada aportin document oficial d’atorgament a la coordinadora o Ecoarrels disposi de confirmació per part de l’ens administratiu responsable. Fins aleshores es facturarà segons les tarifes de fix o esporàdic en funció de les seves necessitats d’ús del servei.
 • En el cas de necessitar servei de pícnic pels dies que els infants van d’excursió, s’haurà de demanar amb un mínim de 48h d’antelació al telèfon de la coordinadora o al correu electrònic  joanotalisanda@ecoarrels.cat, en el cas de no fer-se així (48 h d’antelació) no se servirà menú pícnic. Una vegada confirmat el pícnic, aquest no podrà ser anul·lat, llevat que el centre educatiu anul·li la sortida.
 • Aquest servei s'oferirà a tot l’alumnat, ja tinguin consideració de fixes o esporàdics. El preu serà de 6,20€/àpat per fixes i 6,50€/àpat per esporàdics.
 • L’alumnat esporàdic variable caldrà que aporti justificant de pagament en el moment de la confirmació.
 • En cas de consideracions alimentàries especials s'haurà d’indicar al formulari d’inscripció i caldrà adjuntar informe mèdic vigent i vàlid. Es pot enviar per mail a joanotalisanda@ecoarrels.cat en el moment de fer la inscripció, però cal entregar el document original a la coordinadora al llarg de la primera setmana d’ús del servei. PASSAT AQUEST TERMINI NO ES PODRAN ATENDRE DIETES ESPECIALS SENSE EL CORRESPONENT DOCUMENT FACULTATIU ORIGINAL. 
 • ALUMNES DE EI3
  • A l’inici de curs es farà una reunió informativa telemàtica per a les famílies de l’alumnat d'EI3, per tal d'explicar el funcionament del menjador. S’avisarà a les famílies mitjançant una circular.
  • El grup d'EI3 ha de portar pitet. El pitet cal que sigui gran i que estigui marcat amb el nom, cognoms i curs corresponent. Els pitets han de ser sense betes, dels que es posen pel cap. Cada dilluns cal fer arribar els pitets necessaris per tota la setmana i seran retornats a la família en cada ús.
  • Els alumnes d'EI3 que tenen per costum fer migdiada també cal que portin una tovallola amb el nom, per estendre-la a les hamaques que s'utilitzen per dormir. Per facilitar l’autonomia dels nens/es a l’hora de la migdiada cal que aquests portin calçat amb veta adherent (velcros).
  • Si voleu que es faci migdiada, s’haurà d’indicar al full d’inscripció en l’apartat observacions. La migdiada es durà a terme sempre que el grup ho permeti.
 • ALUMNES D’EI4 i EI5
  • El grup d’infantil dels cursos d’EI4 i EI5 poden també portar pitet. Aquest pitet cal que sigui gran i que estigui marcat amb el nom i cognom i el curs corresponent. Els pitets han de ser sense betes, dels que es posen pel cap. Cada dilluns cal fer arribar els pitets necessaris per tota la setmana i seran retornats a la família en cada ús.
 • Aquest curs 2020-2021, amb motiu de les mesures higièniques a prendre pel COVID19, no es podrà donar continuïtat als hàbits higiene bucal entre l’alumnat. Treballarem per a poder reprendre aquest hàbit pel següent curs.
 • Per a les incidències i modificacions relacionades amb el menjador (confirmar o no assistència, sol·licitar menú de dieta, canvis en els dies habituals …), cal ho comuniqueu en els canals habilitats abans de les 10:00
 • Canals de contacte:
  • Telèfon mòbil de la coordinadora (Mercè): 611 68 38 03. L'horari d'atenció és de 10:00h a 10:30h. Fora d’aquest horari podeu contactar en el mateix telèfon via WhatsApp.
  • Mail directe de la coordinadora: joanotalisanda@ecoarrels.cat
 • Per a canvis amb les dades de facturació es prega s’informi el més aviat possible a ifranco@ecoarrels.cat.

NOTA: En les comunicacions amb Ecoarrels per al normal funcionament del servei (canvis d’assistència, en dades de facturació, confirmació esporàdics...) no cal posar en còpia a l’AMPA.

Al següent link trobareu els menús que es serveixen al menjador.

 • Per a incidències relacionades amb els dies cobrats o abonats cal contactar primer amb la coordinadora per a verificar l’assistència facturada.
 • Cal comprovar si les factures enviades a través de correu electrònic s’emmagatzemen com a correu brossa. En cas de no rebre-la contactar amb ifranco@ecoarrels.cat.

NOTA: En les comunicacions amb Ecoarrels per al normal funcionament del servei (canvis d’assistència, en dades de facturació, confirmació esporàdics...) no cal posar en còpia a l’AMPA.

Descripció de les activitats extraescolars i funcionament

Característiques

 • Les activitats són gestionades per l’AMPA i prestades per les diferents empreses proveïdores: Club Gimnàstic Castellarnau, l’Escola d’Idiomes FIAC, Codelearn, Malibú, Club Natació Sabadell, Escola de Dansa La Nau i Lleure Artístic.
 • L'AMPA col·labora amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental participant en les activitats que organitza.
 • Per a poder dur a terme les activitats amb una qualitat i un funcionament correcte, hi haurà un mínim i un màxim de nens per activitat
 • Si una vegada finalitzades les inscripcions no s'assolissin o es superessin els mínims/màxims d'inscrits establerts, la vocalia corresponent intentarà cercar les solucions més factibles, donant prioritat a la continuïtat de l’activitat (als nens/nenes que ja feien l'activitat l'any anterior)
 • No és convenient efectuar canvis d'activitats i no es retornaran les quotes abonades una vegada iniciades.
 • Tots els equipaments aniran a càrrec de les famílies

Com funcionen les activitats extraescolars?

 • S’inicien a principi de curs i acaben al juny, excepte Natació, Programació i Anglès que comencen a l’octubre i acaben al maig.
 • De 16:30h, que acaba l’activitat lectiva de l’escola, a 17:00h, que comencen les activitats, els monitors estan amb els alumnes perquè puguin berenar el que porten de casa abans de començar l’activitat (no es poden portar sucs ni làctics), excepte en el cas de natació Malibú que són els pares qui porten els alumnes a les instal·lacions del Malibú.

Activitats organitzades pel Consell Esportiu del Vallès

 • El Consell Esportiu del Vallès Occidental organitza activitats i trobades (competitives o no competitives) per a les extraescolars de: Poliesportiu (P5), Iniciació a l’esport (1r-2n), Futbol-Bàsquet (1r-2n), Futbol (3r-6è),  Bàsquet (3r-6è), Rítmica (de 1r a 6è) i Escacs (1r-6è).
 • Qui vulgui participar en les activitats i trobades s’haurà de comprometre prèviament.
 • Per realitzar aquestes activitats els nens i nenes els hem d’inscriure al Consell Esportiu i això té un cost. L’AMPA subvenciona una part per nen i les famílies han d’assumir la resta.
 • Aquest cobrament es farà en el primer cobrament de l’activitat d’extraescolars.
 • Els monitors respectius assistiran a cada una d'aquestes trobades i es faran càrrec dels nens durant les activitats. No s’encarregaran de portar-los fins el lloc de l’activitat i una vegada finalitzada, els pares es faran responsables dels seus fills

 

Per a facilitar el correcte funcionament de les activitats extraescolars és convenient avisar en aquells casos en que l’alumne/a, per el motiu que sigui, no pugui assistir a l’activitat extraescolar.

Per a facilitar al màxim aquesta comunicació, us facilitem les dades de contacte per a cada activitat:

 • Menjador: mireu a l'apartat MENJADOR--> Canvis relacionats amb el menjador
 • Extraescolars i esports (Club Gimnàstic Castellarnau): S’ha de posar una nota al/la mestre/a perquè el tutor la faci arribar al monitor de l’activitat i enviar un correu electrònic a extraescolarsjoanot@gmail.com

Si algun infant ha de sortir de l'escola entre l'hora de sortida de l'escola i l'hora d'inici de l'activitat, cal avisar-ho i portar un justificant signat pels pares.


La normativa a complir per la COVID-19 en les diferents activitats extraescolars serà:

Activitats de La Nau (Dansa):

De caire general:

 • Evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de seguretat d'almenys 1,5 metres.
 • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció d'higiene i prevenció pel personal treballador i alumnat. Ventilar les aules entre una classe i la següent i desinfectar els equipaments entre els diferents grups.
 • Posar a disposició del personal laboral i alumnat aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida,
 • Portar a terme tots els ajustos necessaris perquè no coincideixin massivament alumnat i professorats a l'entrada ni als vestuaris.

Per als alumnes:

 • Els alumnes hauran de dur mascareta en tot moment excepte dins l’aula en el moment de fer la classe.
 • Per assegurar una bona higiene, els alumnes hauran de rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
 • Caldrà dur una bossa d’escombraries on es guardaran tots els efectes personals. La bossa es guardarà al vestuari mentre es realitzi l’activitat.
 • Al finalitzar l’activitat només podrà entrar al vestuari a ajudar a l’alumne a canviar-se un adult. Aquest haurà de dur mascareta.

Activitats de Codelearn (Programació i Robòtica):

 • Cada infant diposarà d’una superfície mínima de 2,5m2.
 • Rentarem les mans abans i després de l’activitat.
 • Dins de l’aula mantindrem la distància mínima d’1 metre o hauran de portar mascareta.
 • Si es barregen  alumnes de diferents classes o cursos l’ús de la mascareta serà obligatori.
 • Es desinfectaran les superfícies i el material (ordinadors i robots) abans i després de cada classe.
 • El nombre màxim d’alumnes serà de 10 per classe.

Totes aquestes mesures queden subjectes a possibles canvis de normativa per part del departament d’ensenyament.

 

A càrrec de Codelearn

Descripció

Aquesta activitat es realitza del 29 de setembre al 27 de maig.

Introducció a la Robòtica (1r i 2n els dimarts o dijous de 13:45 a 14:45):

 • Activitat que introdueix a l'infant, de manera lúdica, a la robòtica, programació, pensament computacional i les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) utilitzant robots Lego We Do.
 • Es potenciarà la part més manipulativa de la robòtica, és a dir, el muntatge, i s'introdueixen les nocions de sensors del robot.
 • També es començarà la introducció a la programació amb SCRATCH, que ens ofereix una interfície molt fàcil i intuïtiva que els alumnes utilitzen per crear els seus propis projectes.
 • L'aprenentatge es complementa amb la introducció a la realitat virtual i realitat augmentada; teledirigir un robot Sphero; programar un robot Probot; i avaluacions i repàs amb Kahoot.
 • El preu de l'activitat és de 296€/any (266€/any per germà/germana).

Robòtica i programació (3r els dimecres de 13:45 a 14:45 i 4rt els dimecres de 12:30 a 13:30):

 • Activitat on s'introdueix als alumnes al món de la mecànica, la informàtica i l’electrònica d'una manera lúdica.
 • Es treballa col·laborant en la construcció i programació de robots Lego Minstorms.
 • Es potencien sobretot algunes habilitats com són la programació, el pensament computacional, i les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).
 • Es fa programació amb SCRATCH, que ens ofereix una interfície molt fàcil i intuïtiva que els alumnes utilitzen per crear els seus propis projectes.
 • En aquest curs l'alumne aprendrà a crear projectes senzills de programació, planificar etapes de disseny d'un videojoc i compartir els seus projectes amb la comunitat.
 • L'aprenentatge es complementa amb la introducció a la realitat virtual i realitat augmentada; teledirigir un robot Sphero; programar un robot Probot; i avaluacions i repàs amb Kahoot.
 • El preu de l'activitat és de 296€/any (266€/any per germà/germana).

Programació i Pensament Computacional (5è i 6è els dimarts o dijous de 12:30 a 13:30):

 • Activitat que treballa la programació i el pensament computacional amb el mètode Codelearn.
 • Aquest actua com a catalitzador de les capacitats creatives, d’abstracció, el pensament lògic i la intel·ligència.
 • S’aprèn els principis de la programació a través de llenguatges com Logo, Karel, Scratch, Python, etc.
 • Es fan projectes complexos ampliant els coneixements de mecànica i de programació amb robots Lego Mindstorms.
 • Es treballarà amb Arduino per crear objectes electrònics interactius com robots o sistemes domotitzats.
 • També es veuran els principis bàsics d'electrònica per a poder manipular la plataforma d'Arduino.
 • L'aprenentatge es complementa també amb la introducció a la realitat virtual i realitat augmentada; teledirigir un robot Sphero; programar un robot Probot; disseny i impressió 3D; experiments amb Makey Makey i moltes coses més.
 • El preu de l'activitat és de 376€/any (338€/any per germà/germana).

Inscripció:

 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de FIAC Escola d’idiomes (centre FIAC Rambla - Plaça Vapor Gorina)

Descripció:

 • Disponible per als cursos entre P5 i 6è.
 • El curs comença el 2 d’octubre i acaba el 27 de maig.
 • Cursos de dues hores setmanals, tenint en compte els grups d’edat i els nivells.
 • El preu de l'activitat és de 407€/any.
 • L’import dels llibres dels alumnes es cobra el mes d’octubre i el preu varia en funció del curs i el nivell, serà entre 30€ i 60€, depenent del grup.

Normativa:

 • Es donarà prioritat a la continuïtat de l’activitat (sempre que es porti la inscripció dins el període establert).
 • Els grups es divideixen en Play Group, Kids i Junior A-B-C-D. FIAC és qui decideix els grups depenent del nivell del nen, els grups que s'indiquen per tant són orientatius.
 • Pels alumnes de Play Group (P5) i Kids (1r) classes d’anglès amb professorat de l’Escola d’Idiomes FIAC a les instal·lacions de la nostra escola.
  • Horari: Dilluns i dimecres 16:30-17:00 Berenar / 17:00-18:00 Classe 
 • Pels alumnes de Junior A-B-C i D (2n-6è) les classes es faran a les instal·lacions de la FIAC Rambla, Plaça Vapor Gorina.  Els alumnes de segon i tercer de primària aniran acompanyats per monitors a la FIAC i la resta hi hauran d’anar sols.
  • Horari: Dilluns i dimecres 16:30 sortida del Joanot amb monitor (2n i 3r). 4rt-6è van sols / 16:45-17:45 Classe
  • Els pares han de recollir els nens/es o avisar a FIAC que marxen sols.

Inscripció:

 • Un cop preinscrits, ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos del procés d'inscripció.
 • Pels alumnes de 2n i 3r s'haurà de complimentar i entregar el següent document d'autorització per a l'acompanyament amb monitoratge per email a inscripcions@ampajoanot.cat:
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec del Malibú Esportiu

Descripció:

 • Disponible per a tots els cursos, des de P3 fins 6è.
 • L’activitat es farà del 6 d’octubre al 26 de maig.
 • S'ofereixen els següents horaris, a escollir:
  • Dimarts:   16:45 - 17:30
  • Dimecres: 17:00 - 17:45
 • El preu de l'activitat és de 112€/any.

 Normativa:

 • A Malibú Esportiu els nens, des de EI3 fins a EP6, hauran d'anar acompanyats pel seus pares o els responsables que els seus pares assignin, des de l’escola fins les instal·lacions de Malibú.
 • NOVETAT: Podreu anar el pare o la mare amb el vostre fill/filla apuntat, el dissabte o diumenge, durant tota la durada del curset, per gentilesa del Malibú.
 • Dins els vestidors, per raons d'higiene no es permet menjar.
 • No és necessària la presència de familiars a les classes de natació, excepte P3 i P4,  (per si els nens han d’anar al WC).
 • Pels que venen a recollir els nens al final de la sessió, es permet tan sols un familiar per nen/a als vestidors
 • Les faltes d'assistència durant el curs no es recuperen.
 • Els monitors treuen el clor amb aigua calenta abans de deixar la piscina, per tant  NO ES PODEN dutxar els nens als vestidors. Aquesta norma és de rigorós compliment per a facilitar el trànsit i canvi de grups.
 • Un alumne que no segueixi les instruccions dels monitors, que no respecti les instal·lacions o no porti l'equip necessari pot ser no admès a la classe.
 • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes preguem queens ho justifiquin.
 • Si durant el curs sorgeix algun dubte o problema estem a la seva total disposició.
 • Equipament:
  • Banyador 
  • Tovallola 
  • Gorra de bany 
  • Peücs de piscina (obligatori)

Inscripció:

 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec del Club Natació Sabadell

Descripció:

 • Disponible pels cursos, des de P4 fins 6è. ** Per motius organitzatius, a partir del curs 2020-2021 l'activitat NO s'oferirà als alumnes de P3.**
 • L’activitat es durà a terme del 5 d’octubre al 31 de maig a les instal.lacions del Club Natació Sabadell.
 • L'horari de l'activitat és dilluns o dijous de 16:30h a 18:15h.
 • El preu de l'activitat és de 195€/any, 185€/any pel primer germà, 175€/any pels següents germans.

Normativa:

 • Al Club Natació, els nens i nenes aniran acompanyats de monitoratge. Els recolliran a partir de les 16:30h, i berenaran un cop finalitzada l’activitat. Poden prendre un suc pel camí, i, un cop al Club, els monitors els canviaran. El curs es farà de 17:00h a 17:45h, els monitors els vesteixen i els pares/mares o persona responsable assignada els recollirà pel Carrer Alguersuari Pascual (Gran Via).
 • Els pares/mares no poden entrar a la piscina, només ho poden fer els que tinguin el carnet de soci, però aquests tampoc podran anar als vestuaris, per no intercedir en el bon funcionament del curset.
 • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes, haurà de comunicar-lo al correu de la vocalia de natació de l’ampa (natacio@ampajoanot.cat). És important que ho feu per facilitar el servei d’acompanyament des de l’escola fins les instal·lacions del club.
 • Els monitors treuen el clor amb aigua calenta abans de deixar la piscina.
 • Us demanem que faciliteu la feina als monitors i que els nens i nenes vagin vestits amb roba còmoda: xandall, bambes amb velcro. I evitar les mitges, botes i cordons els dies de piscina.
 • Tot ha d’anar marcat amb el seu nom.
 • No es pot menjar als vestuaris.
 • Equipament:
  • Banyador (fàcil de treure i posar).
  • Casquet de bany (el facilita el Club el primer dia de curset).
  • Xancles.
  • Tovallola o barnús.
  • Raspall de cabell o pinta.
  • Bossa per posar la roba mullada.
  • Roba interior de recanvi.
  • Gorra de llana per l’hivern (No hi han secadors, no assequem cabells).
  • Paraigües o impermeable en cas de pluja.

* En el cas que el nen/a hagi de portar peücs, haurà de ser amb prescripció mèdica

** En el cas de donar-se de baixa, NOMÉS es retornà la quota amb un justificant mèdic.

Inscripció:

 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos, des de P3 a P5. El nombre màxim d’infants serà de 14 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup).
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari de l'activitat és els dilluns de 16:30h a 18:00h.
 • El preu de l'activitat és de 192€/any.
 • En aquesta activitat es farà una petita introducció al teatre i a la dansa. L’objectiu és que els participants es vagin familiaritzant amb les tècniques representatives (mim, imitacions, experimentació de la pròpia creativitat, seguiment del ritme musical, etc.)
 • Equipament: Roba còmoda i mitjons

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos, des de P3 a P5. El nombre màxim d’infants serà de 14 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari de l'activitat és els dimecres de 16:30h a 18:00h.
 • El preu de l'activitat és de 192€/any.
 • En aquesta activitat es treballen activitats molt completes i diverses tals com l'expressió corporal, desplaçaments, llançaments, danses, jocs, rotacions, equilibris, salts, esquema corporal... En definitiva, la descoberta i la iniciació de l'aprenentatge de tot el que el nostre cos pot fer.
 • Aquesta activitat sempre anirà acompanyada d'una part dirigida i una part lliure, ja que és molt important que els nens i les nenes descobreixin per sí mateixos, a través de l'experimentació lliure, el que el seu cos és capaç de fer (sempre amb la conducció de l'adult).
 • Equipament: Roba còmoda i mitjons

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

 

 

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos P4 i P5. El nombre màxim d’infants serà de 14 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari de l'activitat és els dimecres o els dijous de 16:30h a 18:00h.
 • El preu de l'activitat és de 192€/any.
 • Es treballa la base dels diferents esports d’una forma molt general per tal que comencin a adquirir coneixements dels diferents esports (futbol, bàsquet, handbol, atletisme). S’utilitza molt el joc com a eina per treballar aspectes tècnics. També es fan situacions de joc. Durant el curs faran alguna trobada amb altres escoles i entre ells.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva, bambes.
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola.

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos P4 i P5. El nombre màxim d’infants serà de 14 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari de l'activitat és els dimarts de 16:30h a 18:00h.
 • El preu de l'activitat és de 192€/any.
 • En aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica rítmica (equilibris, girs, salts, ones, pilota, corda i cèrcol) i de l’acrobàtica (tombarelles, rodes, elevacions, torres). També es treballaran diferents estils de ball i les sessions es realitzaran amb música. Es faran trobades amb altres escoles.
 • Equipament:
  • Per les classes: Roba esportiva ajustada, mitjons i (opcional) punteres.
  • Per les trobades: complements que es detallaran segons el tema de la trobada.

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos 1r i 2n. El nombre màxim d’infants serà de 15 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dimecres de 16:30h a 18:00h: 192€/any.
  • Dilluns i Dimecres de 16:30h a 18:00h: 265€/any.
  • Dimarts de 16:30h a 18:00h: 192€/any.
  • Dimarts i Dijous de 16:30h a 18:00h: 265€/any.
 • Es treballarà la base tècnica i tàctica de diferents esports. Entre d’altres es faran futbol, bàsquet, handbol, hoquei, atletisme, cross. Els nens participaran a les trobades organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell. També es realitzaran al llarg del curs partits amistosos.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva, bambes.
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola.

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

 

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos 1r i 2n. El nombre màxim d’infants serà de 15 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dijous de 16:30h a 18:00h: 192€/any.
  • Dimarts i Dijous de 16:30h a 18:00h: 265€/any.
 • Es treballarà la base tècnica i tàctica del bàsquet i del futbol, també es treballaran continguts d’altres esports per complementar. Els nens participaran a les trobades organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell i partits de bàsquet i de futbol organitzats i gestionats pel club Gimnàstic Castellarnau.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva, bambes.
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola.
  • Partits: equipament de l'escola.

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 3r i de 4t a 6è. . El nombre màxim d’infants serà de 16 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari de l'activitat és:
  • 1r a 3r: Dilluns i divendres de 13:30h a 14:30h.
  • 4t a 6è: Dilluns i divendres de 12:30h a 13:30h.
 • El preu de l'activitat és de 265€/any.
 • Es faran dos grups per edats i nivell. Es treballaran els diferents continguts bàsics: col·locació de fitxes, iniciació al joc, partides simultànies, campionats interns i jugades d’estratègia. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell (divendres a la tarda).

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è. El nombre màxim d’infants serà de 17 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dimarts de 16:30h a 18:00h: 192€/any.
  • Dimarts i dijous de 16:30h a 18:00h: 265€/any.
 • En aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica rítmica: equilibris, girs, salts, ones, pilota, corda, cèrcol, maces i cinta. Les sessions es realitzaran amb música.Al llarg del curs faran trobades amb altres escoles i participaran a les competicions del Consell Esportiu de Sabadell.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva ajustada i mitjons esportius i/o punteres.
  • Exhibicions i trobades: complements que es detallaran segons el tema de la trobada.
  • Competicions : mallot de l’escola (preu aproximat 32€) i (opcional) punteres (preu aproximat 10€).

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è. El nombre màxim d’infants serà de 15 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dijous de 16:30h a 18:00h: 192€/any.
  • Dimarts i dijous de 16:30h a 18:00h: 265€/any.
 • Es faran dos grups per edat.Dins d’aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica acrobàtica: tombarelles, rodes, elevacions, torres, etc. Les sessions es realitzaran amb música.Al llarg del curs es faran trobades amb altres escoles.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva ajustada i mitjons esportius.
  • Exhibicions i trobades: Mallot de l’escola i complements que es detallaran segons el tema de la trobada.

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

 A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de P4 a 6è. El nombre màxim d’infants serà de 15 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari de l'activitat és els divendres de 16:30h a 18:30h.
 • El preu de l'activitat és de 265€/any.
 • Es treballaran aspectes bàsics del patinatge: equilibri, caigudes, tipus de desplaçaments, frenades, girs, seguretat vial, habilitats, manteniment, ... fins arribar a l’etapa de l’hoquei.
 • Els nens/es que vulguin, podran participar a la competició d’hoquei de Nadal (primera trobada d’hoquei per a molts nens/es, on podran experimentar la pràctica d’aquest esport) i a partir del mes de gener a la Lliga d’hoquei 3x3 intercentres de Sabadell (6 – 8 jornades; dissabtes tarda o diumenge matí a La Bassa).
 • Les competicions són voluntàries i la durada dels partits és de 20’. Si el nen/a no té patins de línia ni proteccions, l’entitat organitzadora ofereix el lloguer durant el primer trimestre d’activitat del material necessari, el cost del lloguer és de 6€ al mes o bé 18€ el trimestre, pel desgast del material.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva, mitjons esportius llargs, patins i proteccions.
  • Competicions: samarreta d’hoquei de l’escola (preu aproximat 25€), patins de línia, proteccions (mans i genolls) i casc (pot ser de bicicleta o d’hoquei).

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

 A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 3r - 4t i 5è - 6è. El nombre màxim d’infants serà de 15 (si s’arriba a 20 inscripcions es reobrirà el grup)
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • 3r - 4rt els dimarts de 16:30h a 18:30h: 192€/any.
  • 3r - 4rt els dimarts i dijous de 16:30h a 18:30h: 265€/any.
  • 5è - 6è els dimecres de 16:30h a 18:30h: 192€/any.
  • 5è - 6è els dilluns i dimecres de 16:30h a 18:30h:  265€/any.
 • Es treballarà la tècnica i tàctica adient a l’edat dels participants: passada, xut, control, conducció, inici jugades d’estratègia, rotacions i reglament. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba esportiva i bambes.
  • Partits: equipament de futbol de l'escola.

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è. El nombre màxim d’infants serà de 16.
 • L’activitat es durà a terme del 14 de setembre al 11 de juny.
 • L'horari és els dilluns o els divendres de 16:30h a 18:00h.
 • El preu de l'activitat és de 265€/any.
 • Dins d’aquesta activitat es treballa la vocalització, el domini de l’espai, les improvisacions, etc. Es prepararà una obra per final de curs.
 • Equipament:
  • Per les classes: roba còmoda.
  • Per l’obra: s’informarà en el moment que l’obra estigui treballada.

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Malibú Esportiu.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è.
 • L’activitat es durà a terme del 1 d'octubre al 28 de maig.
 • L'horari i preus de l'activitat són:
  • Dimarts de 16:45h a 17:45h: 250€/any.
  • Dijous de 16:45h a 17:45h: 250€/any.
  • Dimarts i dijous de 16:45h a 17:45h: 325€/any.

Normativa:

 • A Malibú Esportiu els nens, des de 1r fins a 6è, hauran d'anar acompanyats pel seus pares o els responsables que els seus pares assignin.
 • Dins els vestidors, per raons d'higiene no es permet menjar.
 • Pels que venen a recollir els nens al final de la sessió, es permet tan sols un familiar per nen/a als vestidors.
 • Les faltes d'assistència durant el curs no es recuperen.
 • NO ES PODEN dutxar els nens als vestidors. Aquesta norma és de rigorós compliment per tal de facilitar el trànsit i canvi de grups.
 • Un alumne que no segueixi les instruccions dels monitors, que no respecti les instal·lacions o no porti l'equip necessari pot ser no admès a la classe.
 • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes preguem que ens ho justifiquin
 • Si durant el curs sorgeix algun dubte o problema estem a la seva total disposició.
 • Equipament:
  • Roba esportiva.
  • Mitjons.

Inscripció:

 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Lleure Artístic.

Descripció:

 • Disponible pels cursos de 1r a 6è.
 • L’activitat es durà a terme del 1 d'octubre al 31 de maig.
 • Els horaris i preus de l'activitat són:
  • 1r - 3r dilluns de 13:30h a 14:30h: 160€/any.
  • 1r - 3r dimecres de 13:30h a 14:30h: 160€/any.
  • 1r - 3r dilluns i dimecres de 13:30h a 14:30h: 240€/any.
  • 4rt - 6è dilluns de 12:30h a 13:30h: 160€/any.
  • 4rt - 6è dimecres de 12:30h a 13:30h: 160€/any.
  • 4rt - 6è dilluns i dimecres de 12:30h a 13:30h: 240€/any.
 • Aquesta proposta té com a objectiu apropar a les participants diferents tècniques artístiques des de la vessant més vivencial i experimental.
 • A través de diferents propostes com representar el que senten dibuixant, construint, des de propostes sonores, musicals i rítmiques, elements del teatre i el circ social, convidem a la participant a fer un camí on explorar i desenvolupar la creativitat i les seves possibilitats de manera més transversal, amb diferents suggestions i materials, que conviden a gaudir d’un espai de lleure ple d’art i enginy.
 • Experimentar des del cos i les seves capacitats, el so, la música i les diferents expressions i llenguatges artístics des de l’escolta activa cap a les companyes i responent als interessos del grup, així com vinculant les activitats amb els diferents moments i festes del calendari.

Inscripció:

 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Escola de Dansa La Nau

Descripció

Aquesta activitat es realitza del 14 de setembre al 16 de juny.

Dansa Creativa 1 i 2

 • Horaris i preus:
  • P4 - P5 (Creativa 1) dimecres de 17:00h a 17:45h: 323€/any.
  • 1r - 2n (Creativa 2) dilluns de 17:00h a 17:45h: 368€/any.
 • En aquestes classes es treballa la dansa d'una forma global, sense entrar encara en un estil concret de ball.
 • La coordinació del cos, el cos en l'espai, la musicalitat, et ritme, etc.; que a través del joc i la imaginació, són alguns dels aspectes que els alumnes comencen a experimentar.
 • Equipament:
  • Les nenes porten maillot, mitges i sabatilles de mitja punta (de pell o roba).
  • Els nens poden portar maillot o samarreta, malles curtes o llargues, mitjons i sabatilles de mitja punta (de pell o roba).
  • Si fa fred es pot portar jersei o dessuadora sobre la roba.
  • Es recomana que es porti el cabell recollit, o els estris necessaris (raspall, goma del cabells i clips) per si se’ls ha de pentinar abans de la classe.

Dansa Jazz

 • Horari i preu:
  • 3r a 5è els dimecres de 17:00 a 18:00: 368€/any.
 • En aquestes classes es combina l'aprenentatge de la tècnica de la dansa-jazz (característica dels musicals) amb l'aprenentatge i execució de coreografies d'aquest estil.
 • Equipament:
  • Roba còmoda (malles, samarreta, dessuadora si fa fred, ...) i mitjons.
  • Es recomana que portin el cabell recollit.

Normativa:

 • A la sortida de l'escola (16:30h) els nens i nenes aniran acompanyats amb monitoratge fins a l'Escola de Dansa La Nau (c/ Sant Oleguer 120), i se'ls ajudarà a canviar-se si ho necessiten.
 • Els alumnes podran berenar abans de començar la classe. Es recomana portar poc berenar però energètic i evitar aliments que costin de pair.
 • Al finalitzar la classe, un sol familiar per alumne pot entrar al vestuari.
 • Us demanem que aquest dia els nens i nenes vagin vestits amb roba còmoda com xandall o sabates amb velcro. Tota la roba ha d'anar marcada amb el nom.
 • Els alumnes que ho vulguin es poden dutxar al finalitzar les classes.
 • Al juny es fa un Espectacle Final de Curs en un teatre de Sabadell on els familiars i amics que ho desitgin podran assistir-hi.
 • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes és necessari que es comuniqui i justifiqui a: lanau.sbd@gmail.com.

Inscripció:

 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

 

 

 

Descripció dels tallers de matí i país de follets (tardes)

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau

Descripció:

 • Als tallers matinals es realitzaran activitats de plàstica, jocs, taller de contes i activitats creatives.

Normativa:

 • El taller matinal s’inicia el mateix dia en que comença el curs, i els horaris i preus són els següents:
  • A partir de 7:45 (27€ al mes).
  • A partir de 8:15 (21€ al mes).
  • Servei esporàdic en qualsevol dels horaris (3,20€ per dia).
 • En el cas d’esporàdics la persona que acompanya el nen haurà de facilitar les dades personals en el moment de fer ús del servei.
 • L’accés es fa per la porta de la plaça Sant Joan, entrant directament al menjador.
 • Els nens i nenes que vulguin poden portar l’esmorzar i menjar-se’l durant el servei.
 • Els usuaris són els alumnes d’EI3 fins a 3r i de 4t a 6è, quan la família ho sol·liciti.

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau

Descripció:

 • El País dels follets és de 16:30h a 17:30h o de 16:30h a 18:00h on els nens podran berenar el que portin de casa i després podran fer les següents activitats.
  • DILLUNS: Contacontes.
  • DIMARTS: Construccions i joc simbòlic.
  • DIMECRES: Jocs de taula.
  • DIJOUS: Som artiste.
  • DIVENDRES: Jocs lliure.

Normativa:

 • S’inicia el mateix dia en que comença el curs, i preus són els següents:
  • 1 dia setmana: 14€ al mes (de 16:30 a 17:30);  20€ al mes (de 16:30 a 18:00).
  • 2 dia setmana: 20€ al mes (de 16:30 a 17:30);  27€ al mes (de 16:30 a 18:00).
  • 3 dia setmana: 26€ al mes (de 16:30 a 17:30);  34€ al mes (de 16:30 a 18:00).
  • 4 dia setmana: 32€ al mes (de 16:30 a 17:30);  41€ al mes (de 16:30 a 18:00).
  • 5 dia setmana: 38€ al mes (de 16:30 a 17:30);  48€ al mes (de 16:30 a 18:00).
  • Servei esporàdic: 6,50€ al dia (de 16:30 a 17:30);  6,50€ al mes (de 16:30 a 18:00).
 • En cas que algun dels grups no cobreixi el mínim d'inscripcions necessàries i no tiri endavant, no hi haurà tampoc la possibilitat d'oferir el servei a esporàdics.
 • En el cas de servei esporàdic s’haurà d'enviar un correu a extraescolarsjoanot@gmail.com facilitant les dades personals del nen/a abans de les 12:00 del dia que es fa ús del servei.

Recordeu avisar també a l'escola en el cas de servei esporàdic.

 

Inscripció:

 • La inscripció a l'activitat serà online a través del següent enllaç.
 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

Oferta d'activitats dirigides a mares i pares

 • L’AMPA organitza puntualment activitats per a pares i mares: xerrades, sortides, activitats esportives, que ens ajuden a conèixer-nos, passar una bona estona plegats i crear sinergies entre tots
 • Us recordem que les famílies sense fills matriculats a l’escola hauran de pagar en concepte de matricula d’ingrés 20€, per unitat familiar, a més de la quota de l’activitat.
 • Per tramitar la inscripció de cada activitat cal omplir el full d’inscripció a les activitats de pares i mares de l’AMPA i el full d’inscripció de l’empresa. Si en algun moment del curs no s’arriba al mínim de persones inscrites, es reconsiderarà amb els participants la continuïtat de l’activitat.

A càrrec de Judith Roma.

Descripció:

 • Les classes de ioga estan preparades i creades per millorar l’elasticitat, la tonicitat i la flexibilitat física. Equilibrar el cos i la ment a través de postures físiques i exercicis respiratoris específics. Aprendre a saber gestionar l’estrès a través de la relaxació profunda física i mental. Iniciació a la meditació.

Horari:

 • 1 dia a la semana: dimarts de 19:15h a 20:15h
 • 2 dies a la semana: dimarts de 19:15h a 20:15h i dijous de 19:00h a 20:00h

Preus i equipament:

 • El preu és de 1 dia a la semana és 22€/mes i 2 dies a la semana 44€/mes (pagament trimestral).
 • L’activitat comença setembre i acaba el mes de juny amb possibilitat de perllongar al juliol si s’arriba els mínim de alumnes.
 • Si en algun moment del curs no s’arriba al mínim de persones inscrites, es reconsiderarà la continuïtat de l’activitat.
 • Equipament: Cal portar roba còmoda i mitjons antilliscants.

Inscripció:

 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

A càrrec del lleure artístic baldufa.

Descripció:

 • Consisteix en una activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb passos de balls llatins. Les coreografies estan basades en passos senzills i repetitius, cosa que fa que sigui molt fàcil seguir-la i no cal una preparació física en concret.

Horaris:

 • Dimecres de 20:30h a 21:30h.

Preus i equipament:

 • El preu és de 16€/mes (pagament bimensual)
 • L’activitat comença setembre finalitza Juny.
 • Si no s’arriba a un mínim de participants no es podrà realitzarà l’activitat.
 • Equipament: Cal portar roba còmoda

Inscripció:

 • La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es rebi toda la informació esmentada.

Inscripcions, altes/baixes d'activitats, domiciliacions, cobraments, rebuts, ...

Un cop sapigueu que teniu plaça, per tal de formalitzar les inscripcions cal que seguiu les instruccions d'inscripció a l'activitat, que trobareu detallades per a cada activitat a Serveis, secció Extraescolars.

En el cas de menjador, tot i que el curs anterior els nens fossin fixes, cada any cal renovar la inscripció. Podeu trobrar les instruccions detallades a Serveis, secció Menjador

Tot i que estigueu segurs que els vostres fills no es quedaran mai al menjador, cal que realitzeu la inscripció per tal de poder fer ús del menjador un sol dia de forma esporàdica per causa d'imprevistos.

 

Si una vegada començat el curs, voleu apuntar als vostres fills a alguna de les activitats que gestiona l’AMPA, caldrà que:

 1. Envieu un correu a info@ampajoanot.cat preguntant si queden places lliures
 2. En cas afirmatiu, caldrà que seguiu les instruccions que podreu trobar per a cada activitat a Serveis, secció Extraescolars.

Si el que voleu és donar de baixa els vostres fills/es a alguna de les activitats que gestiona l’AMPA, serà imprescindible tramitar la baixa de forma presencial a la secretaria de l’AMPA, on per tal de formalitzar-la s’omplirà i signarà el document de baixa d’activitat.

IMPORTANT: no es consideren baixes efectives els avisos per correu electrònic o telèfon. La
baixa s’ha de comunicar abans del dia 25 del mes en curs.

Trobareu l’horari d’atenció del despatx de l’AMPA al peu d'aquesta web i els fulls de baixa aquí.

 • Es faran per domiciliació bancària
 • Les quotes de l’AMPA que es cobraran mitjançant domiciliació bancària són
  • Tallers matinals - País de Follets (bimensual)
  • Excursions: aportació anual de les famílies per tal que els alumnes puguin realitzar les activitats proposades pel Claustre i aprovades pel Consell Escolar (L’AMPA sols gestiona el cobrament en nom de l’escola, fraccionat en dues quotes)
 • En cas d’impagament: l’alumne no es podrà quedar a l’activitat i sortirà amb la resta d’alumnes que surten d’escola en l’horari habitual.
 • Rebuts retornats: l’import de les despeses per retornar un rebut és de 2€.
 • Trobareu el Calendari de Cobraments dels serveis de l'AMPA aquí.

A la web, un cop acabat el curs, a l'apartat d'Actualitat trobareu una notícia l’import a pagar per família i a Serveis, secció 'Vetes i fils' podeu trobar informació per a la compra de bates i roba esportiva.

Si us heu donat d’alta a la llista de correu de l'AMPA (Serveis, secció Comunicació), us avisarem per correu electrònic de quan estarà penjada aquesta informació.

Els nens que comencin EI3, no caldrà que comprin la motxilla, ja que l'AMPA els hi regala, pintada pels nens de 3er curs.

Per fer el canvi de la domiciliació dels rebuts de les activitats que gestionem, cal que passeu pel despatx de l'AMPA durant l’horari que trobareu al peu d'aquesta web

Sistema de gestió AMPAsoft

Si ets una nova família a la nostra escola, podràs fer-ho des de l'enllaç de Alta Families. Entra totes les dades obligatòries (tens el document d'ajuda aquí) i nosaltres les validem.

Un cop validades les dades, o si és l'Ampa la que us ha donat d'alta com a nova família, rebràs un correu de "noreplayampajoanotalisanda@ampasoft.net" on se’t donarà un enllaç, en el qual has d’introduir el teu usuari (correu electrònic on has rebut aquest e-mail, que és el que figura en la nostra base de dades) i inventar-te una contrasenya.

A partir d’aquest moment ja pots entrar sempre que vulguis en el teu compte d’AMPAsoft, bé directament o a través de  l’apartat AMPAsoft de la web de l’AMPA.

El teu usuari és el correu que vas facilitar a l’AMPA en el seu dia i on reps el butlletins i comunicats de l’AMPA.

Accedeix directament, a través de la web, al portal d’AMPAsoft i posant el teu usuari, veuràs a baix a l’esquerra el “Recupera contrasenya”, prem-ho i en el teu correu rebràs un nou vincle per crear una nova contrasenya.

Pots també accedir directament a la pàgina per recuperar la contrasenya aquí.

Accedeix directament, a través de la web, al portal d’AMPAsoft i posant el teu usuari (correu electrònic), veuràs avall a l’esquerra el “Recupera contrasenya”, prem-ho i en el teu correu rebràs un nou vincle per crear una nova contrasenya i poder-te donar d’alta.

Aquelles dades que figuren dins l’apartat Associats:

• Pares / Mares / Tutors: Feu especial atenció als telèfons de contacte i dades bancàries. En el cas que vulgueu modificar alguna dada, cal que us poseu en contacte amb info@ampajoanot.cat, doncs no podeu modificar directament les vostres dades.

• Famílies: Si feu clic a la lupa podreu revisar la informació econòmica que figura actualment a l’AMPA (pagament quotes i extraescolars)

Envia un mail a info@ampajoanot.cat amb les dades per que el puguem donar d’alta. És imprescindible que ens diguis el nº de DNI del nou tutor, sinó l’aplicació no l’accepta.

 1. Fes clic a l’accés directe que trobaràs a la pàgina d’inici, o a través de l'apartat Families al menú Associats
 2. Fes clic a “Realitzar preinscripcions”
 3. Tria l’alumne (si teniu més de dos fills/filles, primer heu de fer la preinscripció d’un i després de l’altre o altres)
 4. Un cop hagis triat el fill/a, només veuràs a pantalla les activitats extraescolars a les que es pot preinscriure (les destinades a la seva franja d’edat)
 5. Marca les activitats extraescolars a les que vulguis inscriure’l
 6. Per validar la preinscripció, ves a dalt a l’esquerra i clica el botó “Realitzar preinscripció”, s’obrirà una finestra que t’informarà de les preinscripcions realitzades. Si és correcte, prem “Validar”.
 7. Has de rebre un correu electrònic de recepció de la preinscripció de cada una de les activitat extraescolars. En aquest correu s’assigna un número de preinscripció (en el cas de més demanda que oferta de places, aquest número serà el teu número pel sorteig).
 8. Un cop validades les preinscripcions, rebreu un correu confirmant la vostra preinscripció o posant-vos en llista d’espera.

Temes relacionats amb les bates i la roba esportiva

Aquesta vocalia s’encarrega de comprar i subministrar a l’escola les bossetes que faran servir els infants que inicien EI3, i que se’ls fa entrega durant la festa major de l’escola. Es tracta d’un detall de l’AMPA envers aquests nous alumnes.

La vocalia també gestiona la compra de roba esportiva amb el logo de l'AMPA per les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA (samarretes de màniga curta, dessuadores i jaquetes); les bates per plàstica i bosses de roba, utilitzades bàsicament a Educació Infantil per portar berenars/esmorzars o per les mudes de recanvi.

La gestió per part  de l’AMPA es fa per tal d’uniformar aquest material entre l’alumnat a l’escola. Poden adquirir material tant els nens de nova incorporació, com alumnes que ja estan a l’escola i que vulguin renovar aquest material o segons les necessitats.

L’AMPA col·labora amb l’escola per facilitar a les famílies la compra del material escolar (bates, samarretes, dessuadores, bosses de roba de recanvi i les motxilles dels nous alumnes de EI3).

Enguany no hi haurà una data concreta per la compra d'aquest material com es feia cada any a principis de setembre.Durant tot el mes de setembre, les famílies interessades, podreu adreçar-vos directament a la secretaria de l'AMPA en els horaris en que aquesta està oberta per fer la compra o comanda. Allà hi trobareu mostres de tots els models i de totes les talles per emprovar. També disposem de talles d'adult pels familiars interessats.

Dels productes que no hi ha estoc i que es comprin sota comanda, es farà la seva entrega directament als alumnes a les seves aules durant el mes d'octubre.

Els preus de bates, bosses, samarretes i dessuadores seran:

 • Bates:
  • T4 (3-4 anys): 14€
  • T6 (5-6 anys): 15€
  • T8 (7-8 anys): 16€
 • Bosses de recanvi: 6€
 • Samarretes:
  • Infant (3 a 14 anys): 6€
  • Adult (XS a XXL): 7€
 • Dessuadora tancada:
  • Infant (3 a 14 anys):14€
  • Adult (XS a XXL):15€
 • Dessuadora amb cremallera i caputxa:
  • Infant (3 a 14 anys):16€
  • Adult (XS a XXL):17€
 • Dessuadora amb cremallera i coll alt
  • Infant (3 a 14 anys):16€
  • Adult (XS a XXL): 17€

Els nens que comencen EI3, l'AMPA els hi regala la motxilla que se’ls hi donarà pintada pels seus padrins i padrines de 3r.

Mitjans de comunicació de l'AMPA

Per contactar amb l’AMPA us aconsellem que envieu un correu a: info@ampajoanot.cat.

Pels temes urgents que necessitin resposta ràpida podeu trucar al 93 727 14 00 o passar pel despatx de l’AMPA durant l’horari que trobareu al peu d'aquesta web.

Recordeu que l'AMPA, l'Escola i els pares Delegats als Consell Escolar gestionen diferents activitats i que cal que us adreceu a qui correspongui segons els vostres dubtes.

Trobareu el correu de Pares del Consell al peu d'aquesta web i la informació de contacte amb l'Escola i la Direcció a la web de l'escola www.xtec.cat/ceipjoanotalisanda/

Per a poder subscriure’s a la llista de distribució de correus i estar informat en tot moment dels temes gestionats per l’AMPA, només cal introduir una adreça de correu al formulari que trobareu al peu d'aquesta web, sota el text "Llista de Distribució de Correus"

D'aquesta forma rebreu les comunicacions que s'envien per email des de l'AMPA a totes les famílies.

Si voleu donar-vos de baixa del servei, només cal que seguiu les instruccions que trobareu al peu de qualsevol dels correus enviats a través d’aquesta llista de distribució.

Entre les diferents pestanyes del menú de l'esquerra de la web de l'AMPA, trobareu una anomenada Calendari.

A l'accedir, veureu un Calendari on intentem posar les dates importants de les activitats que gestionem (inici-fi de les extraescolars, activitats per pares-mares, ...) així com dates assenyalades del calendari escolar (vacances, dies de lliure disposició, ...)

Amés d'accedir a la web de l'AMPA per consultar-lo, també podeu sincronitzar-vos al calendari si disposeu d'un compte Google. Per a fer-ho, només cal que clickeu al botó "+GoogleCalendario" que surt a sota del calendari i seguiu les instruccions.

 

 

Una vegada sincronitzats, podreu configurar el Google Calendar del vostre PC o la App del vostre mòbil per a que, si ho desitgeu, us saltin avisos relacionats amb aquests esdeveniments.

Al següent enllaç trobareu un tutorial explicatiu sobre el Calendari i les opcions de sincronització

www.ampajoanot.cat/documentacio/item/tutorial-calendari-ampa

 

Vocalia de Lleure i les seues activitats

Objectiu de la vocalia:

 • Organitzar des de l'AMPA activitats de lleure per als nens/es de l'escola
 • Promoure la participació de les famílies en les festes i activitats organitzades per l’escola i col·laborar amb aquesta en la seva preparació

Exemples d'activitats que es duran a terme al llarg del curs:

 • Tallers de cuina per a nens/es entre P5 i 6è
  • Taller Galetes de Nadal
  • Taller Sant Jordi
  • Taller Estiu
 • Col·laboració amb l'escola per a fer la Cantada de Nadal oberta a totes les famílies
 • Sortides en família

Descripció dels Casals organitzats per l'AMPA

 • L'AMPA ofereix casals durant els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i Estiu
 • Els casals són gestionats a través d'una empresa externa especialitzada.
 • Abans de l'inici del casal surt la promoció amb preus, temàtica,... i s'estableix un període d'inscripció previ que cal respectar.
 • En els períodes de Nadal i Setmana Santa no queda garantit el servei atès que està sotmès a un mínim d'inscripcions per a que es pugui dur a terme.
 • Les famílies no sòcies de l'AMPA hauran de pagar un 15% extra del preu (o la quota íntegra de l'AMPA com a màxim), a més del preu del casal.

Descripció i objectius de la vocalia d'inclusió

Una escola per a tots, que integra a tots el infants, amb dificultats, trastorns diversos, patologies neurològiques, diferents capacitats físiques, psíquiques i sensorials, infants en risc d’exclusió social, nouvinguts o amb nivell socioeconòmic baix. És una escola que ofereix un ensenyament personalitzat a cadascun dels seus alumnes, partint d´un previ coneixement de tots ells i de les seves necessitats, on cada individu pot créixer el màxim dins les seves possibilitats, una escola que minimitza les barreres i potencia les capacitats de cada infant.

L’educació inclusiva afavoreix l’equitat i la cohesió social.

Implica les tres “P”: presència, participació i progrés. La inclusió dels infants és un dret reconegut, és el nostre model a la Llei d’Educació Catalana (és un tema molt seriós perquè condicionarà la seva futura autonomia i qualitat de vida).

Amb els infants amb NEE (tot tipus de diversitat funcional, malalties minoritàries, al·lèrgies extremes, etc.)  la inclusió representa el dret que tenen d’anar a l’escola ordinària (venir a la nostra escola) amb els suports específics per desenvolupar i potenciar al màxim les seves capacitats. És molt important i necessari que el professorat conegui les necessitats individualitzades de tots aquests infants per adequar l'entorn escolar i saber com actuar en cada cas  (per exemple, si es necessita atenció mèdica urgent).

Com ja hem dit, cada comissió inclusiva basa els seus objectius en base a les seves necessitats. A tall d’exemple enumerem uns possibles objectius:

 1. Facilitar una via de comunicació entre les famílies i l’escola.
 2. Crear un equip inter i transdisciplinari de TREBALL d´ESCOLA INCLUSIVA: Direcció escolar- Equip docent– AMPA –Comissió Inclusiva a fi de localitzar i preveure les necessitats específiques dels infants amb NEE, amb discapacitat i/o trastorn del desenvolupament, infants en risc d’exclusió social, nouvinguts o nivell socioeconomic baix, que comporti una necessitat d´adaptació a certes activitats organitzades pel centre escolar perquè tots els infants hi tinguin accés (menjador, activitats esportives, extraescolar, sortides, etc.)
 3. Crear reunions  periòdiques per  donar suport a les famílies  que ho sol·licitin,  oferir un espai on es pugui parlar de tot allò que ens preocupa, recollir les diferents demandes, problemàtiques en l´entorn escolar i extraescolar i treballar en equip per resoldre-les en la mesura del possible, així com generar idees i suggeriments per a la millora contínua.
 4. Informar i assessorar sobre temes d´interés social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat (CAD), dictamen d’escolarització, plans d’adaptació individualitzada, centres de teràpies, etc.), a través d´experiències pròpies i facilitar la dinàmica dels tràmits.
 5. Obtenir recursos econòmics a través d´activitats a l´escola (cines, sorteigs, concerts, etc.) perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats en horari lectiu i no lectiu.

 

Contacta amb l'AMPA

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 • 93 727 14 00

  Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
  dimarts i dijous de 9 a 12:00h i de 16:30 a 19:00h

  En període de vacances escolars (amb cita prèvia):

  dilluns a divendres
 de 9 a 11:00h.
 A l'agost tancat.

Pares al Consell Escolar

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
  Posa't en contacte amb els representants del pares i mares al Consell Escolar de l'escola

Contacta amb Menjador

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 • Whatsapp al 611 68 38 03 (Coordinadora)

Sempre que calgui comunicar un canvi, alta o anul·lació, aquest haurà de ser abans de les 10:00h.

Hi haurà una atenció telefònica al 611 68 38 03 només de 10:00 a 10:30h.